Łukasz Grabowski, pracownik Instytutu Językoznawstwa UO (obecnie na urlopie bezpłatnym), został zaproszony do rady naukowej (Editorial Board) czasopisma English for Specific Purposes. Jest to wiodące czasopismo językoznawcze na świecie (IF = 2.612), publikujące badania nad językiem angielskim używanym do celów zawodowych i specjalistycznych, dotyczące m. in. przyswajania języka drugiego/obcego,  opracowania i ewaluacji programów nauczania języków specjalistycznych, opracowania materiałów dydaktycznych, analizy dyskursów specjalistycznych, opisu odmian specjalistycznego języka angielskiego itp.