Jednostka organizacyjna: Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki
Pokój: 314
e-mail: krystkoss@uni.opole.pl
____________
Zainteresowania naukowe
• Antropologia codzienności,
• Teoretyczne aspekty regionalizmu,
• Śląska kultura literacka,
• Obyczajowość Górnego Śląska w wymiarze historycznym i współczesnym,
• Metodyka nauczania regionalizmu,
• Kultura i literatura popularna.
________________________________________
Publikacje naukowe

Monografie
1. Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku, Opole 1987 (seria: Encyklopedia wiedzy o Śląsku).
2. “Wielki Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich”. Szkic monograficzny, Opole 1988.
3. Polskie kalendarze górnośląskie. Szkic monograficzny, Opole 1994.
4. Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem umasowienia, Opole 1999.
5. Anioł czy piekielnica? Obraz kobiety w piśmiennictwie śląskim XIX wieku, Opole 2009.
Tomy redagowane

1. Śląskość – siła tradycji i współczesne problemy, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz, Opole 2005.
2. Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, pod red. E. Dąbrowskiej i K. Kossakowskiej-Jarosz, Opole 2007.
3. Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz przy udziale M. Iżykowskiej, Opole 2011.
Ważniejsze rozprawy

1. Mit Ojczyzny w polskiej publicystyce górnośląskiej w okresie powstań i plebiscytu, “Kwartalnik Opolski” 1982, nr 2, s. 47-59.
2. Kult Karola Miarki od zarania po czasy najnowsze, [w:] Karol Miarka a odrodzenie narodowe Śląska. Materiały z konferencji naukowej w 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę zgonu Karola Miarki, pod red. J. Glenska i S. Sochackiej, Opole 1987, s. 213-228.
3. O kalendarzach górnośląskich z perspektywy dwustulecia prasy śląskiej, [w:] 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r., pod red. J. Glenska, Opole 1992, s. 174-179.
4. Historyczne warunki kształtowania się kultury masowej na Śląsku Górnym i Cieszyńskim, “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1993, nr 31, s. 201-212.
5. Emil Szramek a krytyka kultury masowej, [w:] Duszą Śląska jest Ślązak. Materiały konferencji zorganizowanej w 50. rocznicę śmierci ks. Emila Szramka, pod red. S. Gajdy i A. Kwiatka, Opole 1993, s. 153-164.
6. Kalendarz. Spory terminologiczne, “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1993, nr 33, s. 129-135.
7. Wokół Mnicha Józefa Korzeniowskiego (kilka uściśleń i sprostowań), “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Polska” 1994, nr 32, s. 95-104.
8. Moralne powinności i komercyjne kicze. Śląski spór o cmentarze na przełomie XIX i XX wieku, “Annales Silesiae” (Wrocław) 1994, t. 24, s. 99-108.
9. Polskie wydawnictwa na Śląsku Opolskim po podziale regionu, [w:] Redaktor Jan Łangowski. W 40 rocznicę śmierci. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Opolu w dniu 15 grudnia 1993 r., pod red. M. Lisa, Opole 1994, s. 7-15.
10. Religia i religijność a problemy narodowe i cywilizacyjne na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Folklor-sacrum-religia, pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, Lublin 1995, s. 216-238.
11. Feitzingerowie. Cieszyński epizod w historii polskiej książki masowej, “Studia Slavica Uniwersytetu Opolskiego” 1995, nr 2, s. 141-148.
12. Literatura hagiograficzna w obiegu masowym, czyli Żywoty świętych na Śląsku, [w:] Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994), Opole 1996, s. 101-109.
13. Dom i mała ojczyzna w polskiej literaturze górnośląskiej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dom w języku i kulturze. Materiały z konferencji: Dom w języku i kulturze zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez Zakład Etnolingwistyki w dniach 22-24 marca 1995 r., pod red. G. Sawickiej, Szczecin 1997, s. 233-250.
14. Kulturowa rola sanktuariów i śląskiego pielgrzymowania (przełom XIX i XX wieku), “Śląsk Opolski” 1997, nr 4, s. 15-19.
15. Genius loci Góry Świętej Anny i jego nadużycia, [w:] Dziedzictwo duchowe i historyczne Góry Świętej Anny. Materiały z sesji naukowej odbytej na Górze Świętej Anny 5 listopada 1996 r., pod red. W. Musialik, Opole-Wrocław 1997, s. 111-124.
16. Śląska wersja mitu higieny w dobie przemysłowych przeobrażeń, [w:] “Wszystek krąg ziemski”. Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wrocław 1998, s. 450-464.
17. Książki pod urzędową kontrolą. Śląsk pruski na początku XX wieku, [w:] Obieg książki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 1999, s. 65-78.
18. Śląski regionalizm jako przedmiot badań, [w:] Literární věda na prahu 21. století. Nauka o literaturze u progu XXI stulecia. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 2000, s. 234-247.
19. Kategorie tendencyjności w śląskim piśmiennictwie wieku XIX, “Zaranie Śląskie” 2000, nr 1-2, s. 35-43.
20. Horoskopy w ilustrowanych czasopismach i ich czytelnicy, czyli o współczesnym dążeniu do świata symulakrum, “Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 1-2, s. 19-32.
21. Antyurbanizm w śląskiej wersji. Wizje miasta w XIX-wiecznej publicystyce rodzimych krytyków, [w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach literackich i kulturowych, pod red. P. Kowalskiego, Opole 2001, s. 31-49.
22. Liryczny obraz współczesnego Śląska i Ślązaków w kreacji Jana Goczoła, [w:] Śląsk literacki. Materiały V sesji śląskoznawczej pracowników naukowych, studentów i gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowice, 8-9 XI 2000, pod red. M. Kisiela, B. Morcinek-Cudak i T. M. Głogowskiego, Katowice 2001, s. 170-180.
23. O zachowaniach modlitewnych. XIX-wieczne górnośląskie gazetowe vademecum etykiety pacierza, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia, pod red. P. Kowalskiego, Opole 2002, s. 57-72.
24. Znaczenie i walory historycznych tematów w śląskiej przestrzeni kulturowej, “Zaranie Śląskie” 2002, R. 59, nr 5/6, s. 17-35.
25. A Practical Patriotism. Reflections on the Version of the Upper-Silesian Regionalism in the Second Half of the 19th Century, [w:] Poland on Politics, Culture, Literature and Education. Papers from the 1 st Finnish-Polish Seminar held 21. 03. 2002, pod red. D. Michułka i M. Leinonen, Tampere 2003, s. 29-43.
26. Idea “małej ojczyzny” w sposobach myślenia o śląskiej przestrzeni kulturowej, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, pod red. M. Trojana, Wrocław 2003, s. 33-52.
27. Metodyka lektury na Górnym Śląsku (wiek XIX, obieg polskojęzyczny), [w:] Na przełomie wieków… Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Piaseckiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. W. Hendzla i P. Obrączki, Opole 2003, s. 447-458.
28. Religijność ludowa w piśmiennictwie śląskim na przełomie XIX i XX wieku. Obieg polskojęzyczny, [w:] Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, pod red. R. Pierskały, T. Smolińskiej, Opole 2004, s. 109-123.
29. The Western “Borderland” of Polishness – that is on Upper Silesia in the Literary Vision, [w:] Borderlands. What does it mean for Poland and Finland (from literary and historical perspectives), eds. D. Michulka, M. Leinonen, Tampere 2004, s. 41-57.
30. Pejzaże pamięci. O manierze przeżywania polskości na współczesnej Wileńszczyźnie, [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 2004, s. 295-310.
31. Topos arkadyjski w twórczości Jana Goczoła, “Literatura Ludowa” 2005, nr 1, s. 3-31.
32. Pasja i motywacja. Rola prasy i redaktorów w XIX-wiecznej rodzimej kulturze Górnego Śląska, [w:] Studia bibliologiczne, t. 15: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz przy udziale K. Tałuć, Katowice 2005, s. 9-25.
33. Spór o używki. Górnośląski wątek antyurbanistycznej debaty przed I wojną światową, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, pod red. A. Glenia, J. Gutorowa, I. Jokiel, Opole 2005, s. 241-267.
34. Ucieczka od “historii drepczącej na przyzbie”. Temat kresowego Zaolzia w twórczości Renaty Putzlacher, [w:] Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin, pod red. W. Dynaka i M. Ursela, Wrocław 2005, s. 654-669.
35. Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym, [w:] Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści, tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej, Wilno 21-22 października 2004 r., pod red. I. Masojć i R. Naruńca, Vilnius 2005, s. 36-53.
36. O założeniach, problemach i pułapkach kształcenia regionalnego, “Nowa Polszczyzna” 2006, nr 2, s. 13-22.
37. Siołkowicki “Zagłoba” i jego kompani. O spotkaniu opolskich Ślązaków z Sienkiewiczem i innych symptomach ich więzi z pisarzem, [w:] Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2006, s.167-179.
38. Wzorce kultury masowej w książce dla dzieci, [w:] Książka dziecięca 1900-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, pod red. G. Leszczyńskiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek, M. Zająca, Warszawa 2006, s. 32-54.
39. Ku “mądremu miejscu”. W poszukiwaniu śląskiej tożsamości, [w:] Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka, pod red. I. Dobosiewicz, J. Gutorowa i R. Wolnego, Opole 2006, s. 75-87.
40. Kalendarz śląski, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, s. 327-331.
41. Zwierzyniec śląski. Zwierzęta w funkcji parabolicznej i znaku transgresji. Kilka ilustracji, [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, pod red. P. Kowalskiego, K. Łeńskiej-Bąk, M. Sztandary, ser. Stromata anthropologica 1, Opole 2007, s. 215-229.
42. Kawa w dyskursie społecznym na Górnym Śląsku w XIX wieku (obieg polskojęzyczny), [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, pod red. K. Łeńskiej-Bąk, ser. Stromata anthropologica 2, Opole 2007, s. 123-134.
43. Die “Böse Stadt” – tendenziöse Darstellungen des Raumes bei polnischsprachigen schlesischen Autoren des 19. Jahrhunderts, [w:] Städtische Räume als kulturelle Identitätsstrukturen. Schlesien und andere Vergleichsregionen, pod red. M. K. Lasatowicz, Berlin 2007, s. 265-286.
44. Wizje i rewizje badań śląskiej tradycji literackiej, [w:] Perspektywy literackich badań śląskoznawczych, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny, Katowice 2007, s. 10-26.
45. Ciało metaforyczne i fizyczne. Wyobrażenia o przykładnym życiu kobiet w XIX wieku a rzeczywiste postawy Górnoślązaczek, [w:] Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, pod red. K. Łeńskiej-Bąk i M. Sztandary, Opole 2008, s. 117-140.
46. Ziemia utracona znakiem istnienia. Dramatyzm zapisu świata łemkowskiego w świetle kasety Посеред Зеленых Доріг / Pośród zielonych dróg, [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole 2008, s. 147-162.
47. “Trwalszy nad kruszec pomnik wiekopomny”. Samoświadomość twórcza śląskiego pisarza (wiek XIX, obieg polskojęzyczny), [w:] Silesia – de te fabula narrator. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi, Opole 2009, s. 309-319.
48. Franciszkańskie parantele w Jana Goczoła intymnym przeżywaniu regionalizmu – reportaże z podróży po obrazach i wspomnieniach śląskiej krainy spisane na brzozowej korze, [w:] Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, pod red. F. M. Rosińskiego OFM, Wrocław 2009, s. 529-546.
49. Poprzednicy Ogrodzińskiego. Zalążki krytyki literackiej w XIX wieku na pruskim Górnym Śląsku (obieg polskojęzyczny), [w:] Krytyka literacka na Śląsku, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i J. Lyszczyny, Katowice 2009, s. 36-53.
50. “Kuba i Buba czyli…” atrakcyjny projekt przekazu wartości dla młodego czytelnika, [w:] “Stare” i “nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010, s. 49-65.
51. “Anioł stróż” Śląska i Ślązaków – ksiądz Alojzy Ficek na tle problemów epoki, [w:] Zbigniew Zielonka. Pisarz, naukowiec i przyjaciel, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2011, s. 319-339.
52. Samoświadomość literackiego statusu u górnośląskich rodzimych pisarzy XIX wieku, [w:] Kalejdoskop tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, pod red. K. Kossakowskiej-Jarosz przy udziale M. Iżykowskiej, Opole 2011, s. 109-124.
53. Dawność w ponowoczesnym zawęźleniu. Etnografowie w poszukiwaniu strategii ożywienia skansenu, [w:] Kłopotliwe pamiątki. Trudne dziedzictwo, pod red. Z. Budrewicz, Kraków 2012, s. 9-25.
________________________________________
Hobby
• Życie rodzinne,
• Muzyka poważna,
• Wędrówki piesze po górskich szlakach.