INFORMACJE

Zainteresowania badawcze

współczesny język polski, stylistyka, semantyka, dyskurs medialny, dyskurs marketingowy, komunikacja społeczna, nowe media, sztuka pisania

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2022 – doktor nauk humanistycznych

DANE KONTAKTOWE

Kontakt na UO

Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
budynek Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 320

Adres e-mail

julia.piotrowska@uni.opole.pl

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1228-4528

Absolwentka filologii polskiej (specjalność edytorska) na Uniwersytecie Śląskim oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność PR-owa) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doktorat finalizowała na Uniwersytecie Śląskim, w międzyczasie aktywnie działając w Kole Naukowym Doktorantów Językoznawstwa UŚ. Poza pracą naukowo-dydaktyczną wykazuje się na polu szeroko pojmowanego marketingu, jako copywriterka, korektorka tekstów oraz researcherka.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny, stylistyki, komunikacji społecznej, nowych mediów, dyskursu medialnego i marketingowego. W swoich badaniach Julia Piotrowska dotyka też semantyki kognitywnej, socjolingwistyki, pragmalingwistyki. Z uwagi na doświadczenie zawodowe jej działalność dydaktyczna obejmuje także obszar sztuki pisania (szczególnie biznesowych treści użytkowych).

WYBRANE ARTYKUŁY

  • Piotrowska J. (2021): „Posiadam majątek, posiadam dzieci” – konceptualizacja leksemu posiadać na przestrzeni wieków, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, red. Wilczek W.,  t. VIII, Katowice.

  • Piotrowska J. (2020): Marka osobista – językowe uprzedmiotowienie?, [w:] Wyróżniaj się lub zgiń? W kręgu zagadnień komunikacji promocyjnej, red. Bańczyk E., Katowice.

  • Piotrowska J. (2020): Nowe i konwergentne formy przedstawiania treści audiowizualnych. Telewizja i YouTube: perspektywa porównawcza, t. XXI, „Slavica iuvenum”.

  • Piotrowska J. (2019): Językowe środki kreowania rzeczywistości informacyjnej w wybranych telewizyjnych serwisach informacyjnych, „Poradnik Językowy”, t. VII, s. 49–61.

  • Piotrowska J. (2019): Wykreowana postać medialna i jej autopromocja a komercjalizacja telewizji, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal, red. Biłas-Pleszak E., Kalisz A., Tyc E., t. V, Katowice.

  • Piotrowska J. (2018): Mówienie o miłości w świecie technologii XXI wieku. Analiza tekstu piosenki „Więcej niż Google” Julii Marcell, „Linguarum silva”, t. VII, Katowice.

  • Piotrowska J. (2017): Ekspert, nauczycielka czy tyran? Postać Magdy Gessler w programie „Kuchenne rewolucje” (studium przypadku), „Zeszyty Prasoznawcze”, t. LX, nr 4 (230), s. 985–1000.