Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego 9 lipca br. przyznała tytuł naukowy doktora habilitowanego Grażynie Balowskiej.

Grażyna Balowska

Absolwentka filologii słowiańskiej, specjalność: filologia czeska, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1994 r., najpierw w Instytucie Filologii Polskiej (od 2013 r. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa), następnie w Instytucie Slawistyki, obecnie w Katedrze Języków Słowiańskich w Instytucie Językoznawstwa. W 2001 r. na Uniwersytecie Opolskim uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: stratyfikacja współczesnej czeszczyzny, polsko-czeskie kontakty językowe w aspekcie diachronicznym, laski mikrojęzyk literacki, język przestrzeni sepulkralnej, leksykologia i frazeologia języka czeskiego, leksykografia dwujęzyczna, glottodydaktyka języka czeskiego.

Jest autorką monografii Lašské dílo Óndry Łysohorského. Kapitoly z lexika (Praha 2008), Laski mikrojęzyk literacki w kontekście społecznym i kulturowym (Racibórz 2013), Językowo-kulturowy obraz przyrody nieożywionej w czeskiej frazeologii (Poznań 2019), współautorką monografii Terminologia zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych (Racibórz 2013) oraz współredaktorką publikacji Ústní zkoušky a Evropský společný referenční rámec (Praha–Ratiboř 2006), Písemné zkoušky a Evropský společný referenční rámec (Praha–Ratiboř 2007), Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec (Praha–Ratiboř 2008), Sociokulturní složka výuky cizího jazyka a Společný evropský referenční rámec (Ústí nad Labem–Ratiboř 2008). Opublikowała także ponad sześćdziesiąt artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach oraz tomach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Jest również autorką lub współautorką dwujęzycznych słowników tematycznych Slovní zásoba polštiny. Tematický slovník (Praha 1996), Mały słownik tematyczny czesko-polski (Racibórz 2004), Příroda. Země – Vesmír – Život – Smrt – Barvy – Prostor – Čas v české a polské frazeologii a idiomatice (Ostrava 2011), Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych (Racibórz 2014), Polsko-czeski i czesko-polski słowniczek terminów straży pożarnej (Racibórz 2015).

Ponadto jest autorką podręcznika do nauki języka czeskiego Czeski nie gryzie! Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeń (Warszawa 2013), przeznaczonego dla osób początkujących (poziom A0–A1).

Brała udział w ponad trzydziestu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestniczyła w charakterze wykonawcy w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w ośrodkach zagranicznych i krajowych (Masarykova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu).

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (Republika Czeska, Praga). Pełni również funkcję sekretarza międzynarodowego czasopisma naukowego „Bohemistyka”.

Ponadto jest autorką szeregu przekładów tekstów naukowych, głównie z zakresu językoznawstwa, z języka czeskiego na język polski.