Niedawno ukazała się książka Zrozumieć wykrzyknik, której celem jest analiza czeskich wykrzykników. Emocje odgrywają wielką rolę w ludzkim życiu i w komunikacji, a badania nad wykrzyknikiem jako elementem należącym do emotywnego zasobu środków językowych lokują się w centralnym kręgu zagadnień podejmowanych przez współczesną lingwistykę, nauki humanistyczne i nauki o umyśle.

Wykrzykniki stanowią element niemal każdego aktu komunikacji. Choć występują we wszystkich językach, bardzo długo pozostawały poza sferą badań naukowych. Ich dotychczasowe badania koncentrowały się wokół ich właściwości gramatycznych oraz funkcji; kwestia ich znaczenia, nie stanowiła zasadniczego celu tych opracowań.

Książka składa się z krótkiego Wstępu i trzech obszernych rozdziałów. Pierwszy umożliwia zaznajomienie się z problematyką związaną z wykrzyknikami i obejmuje ogólne rozważania nad ich charakterystyką i właściwościami. Opisano w nim historię badań nad tą kategorią językową oraz sposoby jej definiowania. Omówiono także stosowane dotychczas klasyfikacje i podziały wykrzykników, a także ich miejsce w systemie części mowy.

Rozdział drugi stanowi wprowadzenie do części analitycznej. Zawiera podsumowanie stanu badań, omówienie stosowanych dotychczas strategii badawczych, a także opis przyjętej w pracy koncepcji znaczenia i zastosowanej metody kognitywnej analizy. W rozdziale trzecim przeprowadzono szczegółową analizę właściwości semantycznych poszczególnych wykrzykników.

Uzupełnienie pracy stanowią indeks wykrzykników, aneks zawierający egzemplifikację opisywanych w pracy procesów gramatycznych i właściwości semantycznych oraz bardzo obszerna bibliografia (233 pozycje).

Warto dodać, że książka powstała na materiale pracy doktorskiej, która została napisana prawie 10 lat temu podczas czteroletniego pobytu autorki w Ołomuńcu, obecna wersja jednak znacznie się od niej różni dzięki recenzjom prof. S. Gajdy, prof. J. Nocoń i prof. E. Muskat-Tabakowskiej.
Pozycja może zaciekawić nie tylko bohemistów, ale również językoznawców, którzy interesują się kategoriami części mowy i kognitywnymi metodami analizy języka.