592903_dsc_48651_68

Pełnione funkcje:

 • członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN: przewodnicząca Komisji Folklorystycznej KEN (od 2011 r.), członek Prezydium (od 2015 r.);
 • z-ca przewodniczącego Rady Naukowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (kadencja: 2016-2020);
 • z-ca przewodniczącego Rady Głównej STL w Lublinie (kadencja: 2014-2018);
 • z-ca przewodniczącej Internationale Organisation fűr Volkskunst (IOV), NGO in operational relations with UNESCO (od 2015 r.);
 • przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Dziedzictwo Kulturowe” (od 2002 r.);
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (kadencja: 2015-2018);
 • członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2004 r.);
 • członek Rady Naukowej Instytutu im. Oskara Kolberga (od 2012 r.);
 • członek Rady Programowej Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 1980 r.);
 • członek Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (kadencja: 2015-2019);
 • członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1983 r.);
 • członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007 r.);
 • członek redakcji rocznika polsko-słowackiego „Kontakty” (od 2004 r.);
 • członek redakcji pisma ZG STL „Twórczość Ludowa” (Lublin);
 • członek redakcji czasopisma „Zabawy i Zabawki” (Kielce, od 2013 r.),
 • członek redakcji dwóch serii wydawniczych „Anthropologica Stromata” (Opole, od 2010 r.), „Transcarpathica” (Katowice, od 2012 r.).

Zainteresowania badawcze

Tradycyjna i współczesna kultura, kultura regionalna; folklor polski i słowiański, historia folklorystyki; pogranicza etniczne; religijność i pobożność ludowa; niematerialne dziedzictwo kulturowe; śląska kultura ludowa.


Publikacje

Monografie

Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, Opole 1992, 196 s. (Rec.: H. Hlôšková, “Slavisticka Folkloristika”, č. 1-2, s. 28-29; Z. Jasiewicz, „Lud”, t. 76: 1993, s. 258-260; A. Barska, „Kwartalnik Opolski” 1994, nr 2, s. 95-97).

Z wybranych problemów dawnej i współczesnej sztuki opowiadania, Opole 1987, 79 s. (Rec.: D. Simonides, Śląscy gawędziarze, „Zaranie Śląskie” 1987, z. 3-4, s. 431-433; P. Kowalski, Gawędziarstwo konkursowe, czyli „muzeum słownego folkloru”, „Literatura Ludowa” 1988, nr 3, s. 61-64; D. Simonides, “Fabula” 1989, Band 30, H. 3-4, s. 355-357; H. Hlôšková, „Narodopisne Aktuality” 1989, č. 4, s. 289-291).

Jo wóm trocha połosprawiom … Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku, Instytut Śląski, Opole 1986, 124 s. (Rec.: M. Lis, Silesiaca, „Trybuna Opolska” 1986, nr 112, s. 5; D. Simonides, Śląscy gawędziarze, „Zaranie Śląskie” 1987, z. 3-4, s. 431-433; G. Kilianová, „Slovenský Národopis” 1987, č. 2-3, s. 529-531; W. Łysiak, Folklor na scenie, „Literatura Ludowa” 1988, nr 1, s. 58-60; P. Kowalski, Gawędziarstwo konkursowe, czyli „muzeum słownego folkloru”, „Literatura Ludowa” 1988, nr 3, s. 61-64; D. Simonides, “Fabula” 1989, B. 30, H. 3-4, s. 355-357; H. Hlôšková, „Narodopisne Aktuality” 1989, č. 4, s. 289-291).

Redakcje tomów

Jak starka swego Zeflika na powstanie wysłała. Ludowe opowieści powstańcze, oprac. … (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1989, 273 s. (Rec.: W. Hendzel, W kręgu powstań śląskich, „Trybuna Opolska” 1989, nr 107, s. 6; V. Gašparíková, „Slovenský Národopis” 1990, č. 3, s. 502).

Księga humoru ludowego, pod red. nauk. D. Simonides, wybór i oprac. tekstów: D. Simonides, J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981, 291 s. (Rec.: R. Sulima, Figury ludowej samowiedzy, „Regiony” 1983, nr 4, s. 130-133; W. Hendzel, „Lud“, t. 68, 1984, s. 324-326).

Barbara Górnicka-Naszkiewicz, Pamięć pokoleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego, seria: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 6, pod redakcją T. Smolińskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2018, 369 s.+41 fot.

Bibliografia prac naukowych Doroty Simonides, oprac. (wespół z E. Opatowicz), Wydawnictwo Nowik Sp.j, Biuro Handlowe, Opole 2018, 46 s.

„Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 2015, t. 5 (wespół z M. Górniak-Bardzik), Opole 2016, 116 s.+ wkładka fot.

B. Kaczmarczyk, Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria wyd.: Biblioteka Popularnonaukowa, t. 17, pod red. T. Smolińskiej, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012, 283 s.

Nowe konteksty badań folklorystycznych (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), [wyd.] PTL, seria wyd.: Biblioteka „Literatury Ludowej”, Wrocław 2011, 218 s.

M. Szubert, Żyjąc w cieniu śmierci. Kulturowy obraz gruźlicy, [wyd.] PTL, seria wyd.: Biblioteka Popularnonaukowa, t. 16, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2011, 173 s.

M. Bisek-Grąz, Dziedzictwo kulturowe Wałbrzyskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, [wyd.] PTL, seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 5, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2011, 240 s. + 41 fot.

Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska, [wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, 356 s.
(Rec.: B. Kaczmarczyk, Kultura ludowa, masowa, czy popularna. Z badań polsko-słowackich, „Literatura Ludowa” 2012, nr 1, s. 63-66; A. Račáková, „Język Polski i Kultura”, t. 2, Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media, pod red. G. Olchowej, Bańska Bystrzyca 2012, s. 183-184; O. Danglová, „Kontakty”, Bratislava 2012, č. 11, s. 111-115).

Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, pod red. B. Bazielich, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie w Katowicach, seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 4, pod red. nauk. T. Smolińskiej, Wrocław-Katowice 2009, 299 s.

Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. nauk. T. Smolińska, wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009, 292 s., ilustr.

Żniwniok opolski, red…. (wespół z K. Kluczniok), wyd.: Związek Śląskich Rolników w Opolu, Opole 2009, 52 s., ilustr.

K. Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, seria wyd.: Biblioteka „Literatury Ludowej”, t. 6, pod red. nauk. T. Smolińskiej, Wrocław 2008, ss. 267.

D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 3, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2007, ss. 312.

B. Pabian, Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Seria wyd.: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 2, pod red. T. Smolińskiej, Wrocław 2005, ss. 279.

Kultura plebejska w mieście przemysłowym, red. nauk. … (wespół z M. Lubiną), Wyd. Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka, Ruda Śląska 2004,112 s., ilustr.

Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red. …(wespół z ks. R. Pierskałą), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2004, 317 s. (Rec.: B. Pabian, W kręgu chrześcijaństwa i kultury, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5, s. 114-117).

Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), (wespół z J. Pośpiechem), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2002, 204 s. (Rec.: K. Lach, Śląskoznawcze badania folklorystyczne, „Literatura Ludowa” 2004, nr 2, s. 59-60).

D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa.Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, seria: „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 32, pod red. nauk. T. Smolińskiej, [wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2000, 172 s.

K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, seria: „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 33, pod red. T. Smolińskiej, [wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław
2000, 272 s.

Profesor Dorota Simonides [Seria: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego], pod red…., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2000, 57 s.

Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk…., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, 506 s.

Opolskie Święto Pieśni Ludowej. Informator, oprac. (wespół z J. Maciałkiem), Wyd. OTK-O, Urząd Miejski Gminy Gogolin, Opole-Gogolin 1997, 28 s., ilustr.

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 2, red. nauk. …., Opole 1996, 201 s. (Rec.: A. Brzozowska-Krajka, Folklorystyka na Śląsku Opolskim, „Twórczość Ludowa” 1997, nr 1, s. 36-37).

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wyboru dok., oprac., wstępem i uwagami wprow. opatrzyła …, Wyd. OTK-O, Opole 1994, 165 s.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, wyd. 2 rozsz., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, 219 s., ilustr.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, wyd. 3, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2004, 219 s., ilustr. (Rec.: M. Lis, Silesiaca, „Nowa Trybuna Opolska” 1994, nr 246, s. 10; J. Szczupał, Ja za wodą, ty za lasem, „Nowa Trybuna Opolska” 1994, nr 256, s. 7; J. Maciałek, W kręgu obyczajów, „Biuletyn Szkolny” 1994, nr 9, s. 24; K. Kowalski, Duma ze śląskości, „Gazeta Opolska” 1994, nr 247, s. 6; K. Kowalski, Jesteśmy dumni ze swojej śląskości, „Panorama Ziemi Gogolińskiej” 1995, nr 1/2, s. 13; F. Minor, Promocja cennej książki, „Biuletyn Szkolny” 1995, nr 5, s. 2; J. Szczupał, Ja za wodą, ty za lasem, „Biuletyn Szkolny” 1995, nr 5, s. 2; H. Hlôšková, „Slovenský Národopis” 1995, č.; W. Korzeniowska, „Kwartalnik Opolski” 1995, nr 1, s. 135-137; B. Maksymiuk, Czy na Śląsku żyje jeszcze tradycja ludowa?, „Twórczość Ludowa” 1996, nr 2, s. 40-41; P. Suchecka, Raz jeszcze o Śląsku, „Literatura Ludowa” 1996, nr 1, s. 63-64; K. Kossakowska-Jarosz, „Lud”, t. 80: 1996, s. 293-295; M. Bisek-Grąz, A to Górny Śląsk właśnie, „Literatura Ludowa” 2005, nr 1, s. 67-69).

Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej, Opole 13-14.12.1993 r., red. nauk. …, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1994, 181 s.

Artykuły

Jerzy Lipka – niezapomniany twórca ludowy z Opolszczyzny, [w:] Jerzy Lipka. Życie i twórczość. Dziedzictwo Jerzego Lipki impulsem kultywowania tradycji w domu, red. B. Jaskólska, Gogolin 2018, s. 76-82.

Rzeka Odra w folklorze śląskim (wespół z D. Simonides), [w:] Odra – rzeka wspomnień i wyzwań. Cz. 1. Ocalone dla przyszłości – Odrzańska droga wodna: studia i materiały (Opolska Droga Rzeczna. Analizy), red. nauk. M. Lenart, A.M. Starczewska-Wojnar, Wyd. Archiwum Państwowe w Opolu, Opole 2018, s. 88-100.

Stół weselny na Górnym Śląsku w procesie przemian, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, pod red. J. Adamowskiego i M. Tymochowicz, Muzeum Lubelskie, Lublin 2018, s. 75-89.

Kontynuacja międzynarodowej współpracy etnologów: o konferencji naukowej „Etnologia w trzecim tysiącleciu: tematy, metody, wyzwania, „Kontakty” 2017, č. 15, s. 131-135.

Dożynki w Polsce. Od obrzędu do widowiska, „Etnologické rozpravy” 2017, č. 2, s. 62-78.

Świętowanie na ulicy. Orszak Trzech Króli w zimowym pejzażu miasta, „Journal of Urban Ethnology” 2017, nr 15, s. 47-63.

Mędrcy świata, monarchowie. O pobożności ludowej we współczesnym świecie, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 2016, nr 1, s. 36-38.

Przestrzeń i bohaterowie pieśni leśniczych (wespół z B. Kaczmarczyk), [w:] Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi, pod red. R. Waksmunda i Doroty Michułki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016, s. 145-182.

Półwiecze badań nad folklorem. O dorobku i perspektywach badawczych Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, „Twórczość Ludowa” 2016, nr 3-4, s. 35-45.

W kręgu badań nad tradycyjną odzieżą ludową w Polsce. Uwagi wprowadzające, „Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 2015, nr 5, Opole 2016, s. 9-16.

Zróżnicowanie bogactwa kulturowego Śląska Opolskiego, „Dolny Śląsk” 2016, nr 19, s. 21-35.

W kręgu badań nad tradycyjną odzieżą ludową w Polsce. Uwagi wprowadzające, „Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej” 2015, t. 5, Opole 2016, s. 9-16.

Contemporary Ritual Spectacles In the Streets of Polish Cities, „Slovenský Národopis/ Slovak Ethnology” 2015, č. 2, s. 116-132.

Kontrowersje wokół folkloru, folkloryzmu jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Etnologické rozpravy” 2015, č. 2, s. 31-43.

Żniwniok opolski. Tekst: T. Smolińska, red. K. Kluczniok, K. Kuraś, M. Kowalczyk-Ciomek, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Opole 2015, s. 4-50, ilustr.

Miejsce Oskara Kolberga w badaniach śląskoznawczych, [w:] Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę jego urodzin, pod red. E. Antyborzec, wyd.: Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2015, s. 473-489.

Researches of Culture Confronted with the „Treasures of Culinary Heritage” in Upper Silesia as Described in the Most Recent Cookbooks, „Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 54: The Culinaries, Wrocław-Łódź 2015, s. 164-194.

Stereotypy Słowaków w kulturze polskiej, [w:] Słowacy – Historia i kultura, red. nauk. R. Stoličná, Z. Kłodnicki, wyd. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2015, s. 61-78.

Sowriemienni narodni obiczai i obriedi w Polsza. Izbrani problemi, „Blgarski Folklor” („Bulgarian Folklore. Journal of Folkloristics, Ethnology and Anthropology”) 2014, kn. 4, s. 376-398.
http://www.bulgarianfolklorejournal.net/Home_en (2014, kn. 4)

W kręgu inspiracji badawczych Profesora Józefa Burszty: od folkloru do folkloryzmu, [w:] W. Dohnal (red.), Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 19, [wyd.] Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2014, s. 207-236.

W łańcuchu tradycji: ślub (wesele) na ludowo, [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwa postradycyjnych, red. naukowa J. Hajduk-Nijakowska, [wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: “Archiwum Etnograficzne”, t. 54, Wrocław – Opole 2014, s. 149-174.

Zarys monograficzny „Opolskiego Święta Pieśni Ludowej”, „Zeszyt Gogoliński” 2013, nr 2, s. 5-11.

In memoriam. Piotr Kowalski (1952-2011), „Lud”, t. 96, 2012, s. 381-385.

Z żałobnej karty. Profesor Piotr Kowalski (1952-2011), „Literatura i Kultura Popularna” 2012, nr 18, s. 169-173.

„Nowe” tradycje w obrzędowości dorocznej na Górnym Śląsku, [w:] Tradycja w kontekstach kulturowych, t. 4, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 189-202.

Współczesny homo narrans. Wyzwanie dla badaczy folkloru, [w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. nauk. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska, wyd. PTL, seria: Biblioteka „Literatury Ludowej”, Wrocław 2011, s. 105-129.

Obecność kultury typu ludowego we współczesnej kulturze masowej (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), [w:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska, [wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, s. 159-194.

Polsko-słowackie badania nad kulturą ludową (uwagi wprowadzające), [w:] Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, red. nauk. T. Smolińska, [wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole 2010, s. 7-21.

Przemiany tradycyjnych obrzędów wiosennych w Polsce, „Etnologické rozpravy” 2010, č. 1-2, s. 44-61.

Kultura kresowa na Śląsku Opolskim, [w:] Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. nauk. T. Smolińska, wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009, s. 57-73.

Kultura ludowa w Czechach w polskich badaniach folklorystycznych, [w:] Česka polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci, red. M. Borák a R. Gładkiewicz, Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchový České Republiky, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009, s. 241-265.

Lansowany wizerunek Ślązaka we współczesnym ruchu regionalnym, [w:] Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian, pod red. H. Rusek i A. Drożdż, wyd. PTL, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Wrocław-Cieszyn 2009, s. 199-210.

Pogranicze polsko-czeskie w badaniach polskich folklorystów, [w:] Tradycja i współczesność. Folklor – Język – Kultura, pod red. D. Czubali, M. Miczki-Pajestki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 147-162.

Polsko-słowackie badania folklorystyczne, [w:] Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, pod red. R. Stoličnej, A. Pieńczak i Z. Kłodnickiego, Wyd. PTL, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, 257-Wrocław-Cieszyn 2009, s. 235-256.

Tradičná kultúra Sliezska v kontexte globalizácie, „Etnologické rozpravy” 2009, č. 1-2, s. 6-18.

Tradycja kulturowa święta plonów, [w:] Żniwniok opolski, red. K. Kluczniok, T. Smolińska, Wyd. Związek Śląskich Rolników w Opolu, Opole 2009, s. 4-48.

Wprowadzenie, [w:] Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Z badań nad pograniczami etnicznymi, red. nauk. T. Smolińska, wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009, s. 5-13.

Kultura kresowa na Śląsku Opolskim, [w:] Bogatokulturnist Iwano-Frankiwskoj obłasti ta opolskowo wojewodstwa / Wielokulturowość Obwodu Iwano-Frankiwskiego i Województwa Opolskiego. Zbirnik naukowich prac, red. kol.: A. Grican, W. Dumczak i in., [wyd.] Prikarpatskowo nacionalnowo uniwiersitietu im. W. Stefanika, Iwano-Frankiwsk 2008, s. 75-87.

Tradičný a súčasný obraz Slovenska a Slováka v Poľsku, [w:] Slovensko –Poľsko. Bilateralne vzťahy v procese transformacie, ved. red. J. Hvišč, [wyd.] Slovensko-Poľska Komisia Humanitných Vied, Bratislava 2008, s. 35-44.

Kultura Słowian zachodnich w zainteresowaniach XIX-wiecznych ludoznawców (przykład Izmaiła I. Sriezniewskiego, Oskara Kolberga, Lucjana Malinowskiego), [w:] Slovanský svět očima badatelů a publicystů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole, 16.-17. listopadu 2006), eds. P. Kaleta – L. Tyllner, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007 / Świat słowiański w oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku. Praca zbiorowa z międzynarodowej konferencji naukowej w 50 rocznicę śmierci Ludvíka Kuby…, eds. P. Kaleta – L. Tyllner, Praha 2007, s. 59-72.

Obraz Słowacji i Słowaków wśród polskich studentów (cz. 1), „Kontakty” 2007, t. 6, s. 31-41.

Simonides Dorota Elżbieta (hasło), [w:] Enzyklopädie des Märchens, B. 12, Wyd. Walter de Gruyter – Berlin – New York, Berlin 2006, s. 686-690.

Obraz tradycyjnej kultury słowackiej w polskich przewodnikach turystycznych, [w:] Tradičná kultura, turismus a rozvoj regionov. Zost. J. Čukan, A. Gažiová, I. Šusteková, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozoficka fakulta, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra 2006, s. 39-49.

The Slovak as an Underestimated Neighbour. Traditional Stereotypes Created by the Poles and their Delayed Knowledge, [w:] The small history of great events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989, ed. Z. Profantová, Wyd. VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006, s. 351-370.

Słowak jako niedoceniany sąsiad. Tradycyjne stereotypy i spóźniona wiedza Polaków, [w:] Malé dejiny vel’kých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, č. II. Editor, vedecký red. a zostav. Z. Profantová, Ústav etnológie Slovenskej Akademii Věd, Ústav Pamäti národa v Bratislave, „Etnologické Štúdie”, Bratislava 2005, č. 13, s. 58-77.

Teatralne aspekty tradycji kolędniczej, [w:] Liturgia w świecie widowisk, red. ks. H. Sobeczko, Z. Solski, Wyd. UO, Opole 2005, s. 311-320.

Folklor kategorią historyczną we współczesnej kulturze?, [w:] Kultura plebejska w mieście przemysłowym,
red. nauk. T. Smolińska i M. Lubina, Wyd. Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka, Ruda Śląska 2004, s. 7-17.

Miejsce tradycyjnych wartości „małej ojczyzny” w dobie unifikacji kulturowej, [w:] Wartości uniwersalne i
odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich / The uniwersal values and national distinctness of traditional eropean cultures, pod red. M. Marczuka, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 268-276.

Rodzimość śląskiego folkloru – oswojone źródła niemieckie, [w:] Regionalizm, wychowanie, folklor, pod red. D. Czubali i G. Grzybka, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2004, s. 67-85.

Współczesne kolędowanie bożonarodzeniowe. Między misterium a widowiskiem, [w:] Pobożność ludowa
w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red.: ks. R. Pierskała, T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego,
Opole 2004, s. 215-230.

Zmieniające się style życia w regionie opolskim, [w:] Colloquium Opole 2003. Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów, pod red. S. Senfta i A. Trzcielińskiej-Polus, Wyd. PIN – Instytutu Śląskiego, Opole 2004, s. 149-177.

Pejzaż kulturowy „małej ojczyzny” w procesie poszukiwania tożsamości rodzimej ludności Śląska Opolskiego, [w:] Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, pod red. nauk. M. Trojana, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 155-174.

Świadomość narodowa w Polsce w XIX i XX wieku (w świetle badań etnologicznych i folklorystycznych [w:] Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku, red. nauk. S. Bednarek, wyd. Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych i Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 83-106.

Tradycja rodzinna Ślązaków, [w:] Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, s. 93-97.

Wzajemne relacje między twórcami i badaczami kultury ludowej, „Twórczość Ludowa” 2003, nr 4, s. 14-17.

Kolędowanie: figury i obrazy wędrowania, [w:] Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury. Studia, pod red. P. Kowalskiego, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, s. 261-276.

O świętowaniu dorocznym na Górnym Śląsku. Uwagi wprowadzające, [w:] Tradycyjne zwyczaje i obrzędy
śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2003, s. 21-30.

Dorobek polskiej folklorystyki na Górnym Śląsku do drugiej wojny światowej, [w:] Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), pod red. nauk. J. Pośpiecha i T. Smolińskiej, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2002, s. 27-55.

Ku wartościom „małej ojczyzny”. Wychowanie w kulturze regionu, [w:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza
śląsko-morawskiego, pod red. K. Lach, Wyd. Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Racibórz 2002, s. 15-22.

Razbojniczeskaja tradicija w polskoj narodnoj kulturie, [w:] Gieroj ili zbojnik? Obraz razbojnika w folkłorie Karpatskogo regiona / Heroes or Bantits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. by V. Gašparíková and B. N. Putilov in association with I. Kullos and P. Szabo, Wyd. European Folklore Insti-
tute, Budapest 2002, s. 345-353.

Razbojniczeskij folkłor w Polsze [wspólnie z E. Bocek-Orzyszek i D. Simonides], [w:] Gieroj ili zbojnik? Obraz razbojnika w folkłorie Karpatskogo regiona / Heroes or Bantits: Outlaw Traditions in the Carpathian Region, ed. by V. Gašparíková and B. N. Putilov in association with I. Kullos and P. Szabo, Wyd. European Folklore Institute, Budapest 2002, s. 109-122.

Wiktor Jewgieniewicz Gusiew (1918-2002), „Lud”, t. 86: 2002, s. 373-375.

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne subre- gionu krapkowickiego, „Rocznik Ziemi Krapkowickiej” 2002, s. 133-143.

Dobry Słowak, czyli o granicy przyjaznej i granicy nieznanej, [w:] Siedem granic, osiem kultur i Europa. Wstęp J. Tazbir, red. B. Gołębiowski, wybór S. Zagórski, Łomża 2001, s. 77-87.

Formy edukacji regionalnej w kształtowaniu więzi z regionem, „Rocznik Ziemi Krapkowickiej” 2001, s. 146-152.

Miejsce Muzeum Wsi Opolskiej w regionie (w świetle 30-letnich doświadczeń), „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 2001, nr 3, s. 15-22.

Przeszłość i przyszłość folklorystyki (wespół z D. Simonides), [w:] Przeszłość etnologii polskiej w jej
teraźniejszości, pod red. Z. Jasiewicza i T. Karwickiej, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań 2001, s. 99-116.

Trzydziestolecie Muzeum Wsi Opolskiej, „Kwartalnik Opolski” 2001, nr 1, s. 81-89.

Muzeum Wsi Opolskiej, „Twórczość Ludowa” 2000, nr 4, s. 24-28.

Sylwetka naukowa Profesor Doroty Simonides, [w:] Profesor Dorota Simonides [Seria: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego], pod red. T. Smolińskiej, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2000, s. 11-23.

Folklor starej ojczyzny w pamięci potomków dawnych emigrantów śląskich, [w:] W kręgu kultury Słowian. Księga Pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani prof. dr hab. Henryki Czajki, pod red. E. Tokarza, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 1999, s. 75-82.

O potrzebie utożsamiania się z regio nem. Społeczne inicjatywy folklorystyczne, [w:] Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 2, red. I. Bukowska-Floreńska, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 1999, s. 283-297.

Współczesna twórczość ludowa. Zastój czy rozwój?, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, s. 361-367.

W służbie nauki, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk. T. Smolińska, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, s. 421-426.

Kawały o głupich sąsiadach a Polish jokes. Rozważania wstępne, [w:] Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi, pod red. P. Kowalskiego, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 215-229.

Religijne aspekty współczesnego kolędowania, [w:] Religijne inspiracje kultury na Górnym Śląsku, red. nauk.W. Świątkiewicz, ks. J. Wycisło, Societas Scientiis Favendis Silasiae Superioris – Instytut Górnośląski, Katowice 1998, s. 74-85.

„Śląsko samba” i „śląskie mambo” na scenie, czyli o nadużyciach wzorów folklorystycznych, [w:] Życie po polsku, czyli o przemianach obyczaju w drugiej połowie XX wieku, pod red. B. Gołębiowskiego, Łomża 1998, s. 74-79.

Współczesna wieś śląska a jej dziewiętnastowieczna tradycja kulturowa,[w:] Folklor i pogranicza, pod red. A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1998, s. 31-43.

Zjawiska pseudofolklorystyczne na Górnym Śląsku, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. R. Kantor, Kielce 1998, s. 117-124.

Inicjatywy i przejawy żywotności kultury w społecznościach lokalnych (na przykładzie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych), [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawlik i T. Soroczyński, Opole 1997, s. 42-45.

Kobieta we współczesnej rodzinie na Górnym Śląsku (z badań folklorystycznych), [w:] Działalność społeczno-narodowa i polityczna kobiet na Górnym Śląsku w XX wieku, pod red. nauk. H. Karczyńskiej, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1997, s. 119-127.

Ob iskusstwie powiestwowanija folkłornych tiekstow, [w:] Ustna epika: etniczni tradiciji ta wykonawstwo. Oral Epic Ethnic Traditions and Performance. Materiali Miżnarodnoj naukowoj konferenciji, priswjaczenoj pamjati F. Koliessi ta A. Lorda…, Kijiw 1997, cz. 2, s. 73-80.

Ochrona wiejskiego pejzażu kulturowego. Inicjatywy i problemy, [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawlik i T. Soroczyński, Wyd. OTK-O, Opole 1997, s. 48-51.

Traditional folk rite or theatrical perfor- mance. An attempt et evaluating contemporary ritualistic stage performances, [w:] Modern theatre in different cultures, ed. by E. Udalska, Warszawa 1997, s. 211-218.

Tradycyjne inscenizacje obrzędowe: bożonarodzeniowe i noworoczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 3: Z historii folkloru i folklorystyki, red. nauk. D. Simonides, Opole 1997, s. 45-56.

Twórcy ludowi na Opolszczyźnie i uprawiane przez nich dyscypliny twórcze, [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawlik i T. Soroczyński, Wyd. OTK-O, Opole 1997, s. 45-48.

Zorganizowane uczestnictwo w kulturze (formy amatorskiego uprawiania sztuki, mecenat instytucjonalny), [w:] Raport o stanie kultury wsi w województwie opolskim, oprac. red. S. Gawliki T. Soroczyński, Wyd. OTK-O, Opole 1997, s. 38-42.

Czas świąteczny na scenie. O współczesnym kolędowaniu konkursowym w Polsce, [w:] Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, pod red.T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia,
Tarnów 1996, s. 354-364.

Pieśń ujdzie cało … Realia pogranicza kulturowego w Pieśniach ludu polskiego w Górnym Szląsku Juliusza Rogera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 2, pod red. T. Smolińskiej, Opole 1996, s. 13-22.

Symbolika kolędowania. Tradycja i współczesność, [w:] Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kaczmarka (1934-1994), red. nauk. M. Bratuń, S. Gajda, J. Neuberg, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1996, s. 317-324.

Wiedza dzieci o rodzinie i przodkach, „Literatura Ludowa” 1996, nr 4/5, s. 89-101.

Uczestnictwo w kulturze regionalnej, „Wczoraj – Dzisiaj – Jutro” 1996, nr 1-4, s. 26-34.

Dziedzictwo kulturowe na pograniczu etnicznym (na przykładzie Górnego Śląska), [w:] Kultura ludowa na Pograniczu, pod red. D. Kadłubca, Katowice 1995, s. 25-40.

Folklor słowny źródłem inspiracji poetyckiej Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, „Literatura Ludowa” 1995, nr 6, s. 3-17.

Folkloryzm i problemy folkloryzacji, [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. naukowy D. Simonides, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1995, s. 137-150.

Katedra Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, „Twórczość Ludowa” 1995, nr 2-3, s. 58-60.

Obrazy przeszłości w społecznościach pograniczy etnicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”, Filologia polska 36, Folklorystyka 1, pod red. P. Kowalskiego, Opole 1995, s. 81-92.

Współczesna rodzina nosicielem tradycyjnego folkloru religijnego, [w:] Folklor – sacrum – religia, pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej- Wojtkowskiej, Lublin 1995, s. 239-259.

Folklor w procesie zmian tożsamości narodowej (na przykładzie Górnego Śląska, [w:] Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej, Opole 13-14.12.1993 r., red. nauk. T. Smolińska, Opole 1994, s. 111-119.

Pocta k jubileu prof. Doroty Simonides (35 rokov vedeckej a pedagogickej práce), „Slovenský Národopis” 1994, č. 2, s. 223-225.

Profesor Dorota Simonides. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej,

„Kwartalnik Opolski” 1994, nr 1, s. 107-111.

Profesor Dorota Simonides – uczona, nauczyciel akademicki, polityk. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, „Lud”, t. 77: 1994, s. 307-311.

Zderzenie kultur na Górnym Śląsku (na przykładzie lokalnych podań nazewniczych), [w:] Śląsk – pogranicze kultur. Materiały z sesji popularnonaukowej…, red. J. Czarkowska-Pasierbińska, H. Jamry, Opole 1994, s. 91-102.

Bajki do poduszki, czyli wieczorne opowieści w folklorze rodzinnym, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia polska” 31, Opole 1993, s. 219-230.

Matka jako ostoja przekazu kulturowego w rodzinie, [w:] Kronika Katowic, t. 4, Katowice 1993, s. 74-89.

Regionálna orientácia v školskej výchove, [w:] Postavenie l’udovej kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, red. V. Feglová, Nitra 1993, s. 17-28.

Twórcy ludowi z Opolszczyzny, „Twórczość Ludowa” 1993, nr 3-4, s. 51-54.

Folklorystyka w Opolu, „Kwartalnik Opolski” 1990, nr 1-4, s. 42-52.

Rola najstarszego pokolenia w przekazie folkloru (na przykładzie społeczności wiejskich), „Śląskie Prace Etnograficzne”, t. 1, pod red. M. Lipok-Bierwiaczonek, Katowice 1990, s. 35-47.

Dokąd dalej? Próba określenia zakresu działania Stowarzyszenia Twórców Ludowych na Opolszczyźnie (w świetle 15-letnich doświadczeń), „Wczoraj – Dzisiaj – Jutro” 1989, nr 2-3, s. 61-69.

Gawędziarz ludowy a ustna tradycja, [w:] Folklor Górnego Śląska, pod red. D. Simonides, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989, s. 417-440.

O konieczności podjęcia folklorystycznych badań nad rodziną, [w:] Śląska kultura ludowa (Stan badań, studia, szkice), pod red. D. Simonides, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1989, s. 84-95.

W poszukiwaniu samoświadomości (na przykładzie rodzinnych opowieści genealogicznych), „Kwartalnik Opolski” 1989, nr 3-4, s. 20-26.

Specyfika folkloryzmu słowiańskiego na przykładzie współczesnych gawędziarzy, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Warszawa 1988, s. 485-493.

Ludowa kreacja nonsensu w wierszach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima dla dzieci, „Literatura Ludowa” 1987, nr 2, s. 21-29.

Typologia gawędziarzy ludowych. Stan badań, propozycje klasyfikacji, „Literatura Ludowa” 1986, nr 1, s. 21-31.

Sekcja Folkloru Śląskiego Koła Naukowego Polonistów w latach 1966-1985, [w:] Studencki ruch naukowy w opolskiej WSP. Materiały na seminarium kół naukowych… Do druku przygot. Z. Jasiński, Opole 1985, s. 48-63.

Charakterystyka gawędziarstwa ludowego we współczesnej kulturze polskiej, „Biuletyn Polonistyczny” 1984, nr 1, s.107-113.

Postać narratora w folklorystyce słowiańskiej (do lat 30. XX stulecia), „Literatura Ludowa” 1984, nr 1, s. 37-50.

Postać narratora w folklorystyce słowiańskiej (ciąg dalszy), „Literatura Ludowa” 1984, nr 2, s. 43-52.

Rozwój zainteresowań postacią narratora na przykładzie europejskich monografii, „Literatura Ludowa” 1984, nr 3, s. 63-73.

Twórczość ludowa w edukacji szkolnej, „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1984, nr 4, s. 35-40.

Sztuka gawędziarska w folklorze słowiańskim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Warszawa 1983, s. 279-286.

Z problemów współczesnej sztuki gawędziarskiej, „Literatura Ludowa” 1983, nr 1, s. 19-35.

Introdukcyjna część tekstów konkursowych jako rezultat działania nowej sytuacji folklorotwórczej, [w:] Literatura popularna – folklor – język, pod red. W. Nawrockiego i M. Walińskiego, t. 2, Katowice 1981, s. 26-37.

Stan i perspektywy badawcze gawędziarstwa ludowego na Śląsku, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Filologia polska, nr 20, pod red. D. Simonides, Opole 1981, s. 167-182.

Folklor słowny a współcześni gawędziarze konkursowi (wespół D. Simonides), [w:] Śląskie miscellanea. Literatura – folklor. Zbiór studiów, pod red. D. Simonides i J. Zaremby, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 95-107.

O konieczności prowadzenia badań nad sytuacją wypowiedzi narratora, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Filologia polska, nr 15: Z problemów socjologii folkloru, pod red. D. Simonides, Opole 1977, s. 35-52.

Folklor śląski w badaniach polonistów, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1976, nr 4, s. 74-78.

Ustna twórczość dzieci (anegdoty o zwierzątkach we współczesnym folklorze dziecięcym), „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego” 1976, nr 2, s. 96-104.

Tradycja ludowa dotycząca miasta Opola, „Studia Śląskie”, t. 28, 1975, s. 331-349.

Próba analizy oleskich pieśni Juliusza Rogera, „Głos Olesna” 1971, s. 31-38.