Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 28 września 2021 r. nadał pani Ewie Piechurskiej-Kuciel tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Prof. Ewa Piechurska-Kuciel jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w LO2 w Opolu, a od 1987 r. w Instytucie Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Tutaj w roku 1999 otrzymała stopień doktora, zaś w 2009 – doktora habilitowanego.

Zainteresowania badawcze prof. Piechurskiej-Kuciel dotyczą akwizycji języka drugiego. Celem badań dokonywanych w obrębie tej domeny jest lepsze zrozumienie przyczyn zmiennego sukcesu w opanowaniu języka angielskiego.

Jest autorką trzech książek: The importance of being aware: Advantages of explicit grammar study (2005), Language anxiety in secondary grammar school students (2008), The Big Five in SLA (2020) oraz współredaktorem ośmiu pozycji. Ponadto opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w wydawnictwach polskich i międzynarodowych. Wygłaszała wykłady oraz prowadziła warsztaty zarówno w regionie, jak i w różnych częściach kraju i zagranicy. Była kierownikiem grantu Komitetu Badań Naukowych oraz wykonawcą w grantach krajowych i międzynarodowych. Ponadto, była promotorką trzech rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Opolskim oraz recenzentką w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Prof. Ewa Piechurska-Kuciel pracuje w Instytucie Językoznawstwa UO.