NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE

Studia podyplomowe

Nauczanie języka polskiego w szkole

Kierownik studium:
dr Anna Tabisz, e-mail: atabisz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl

Zakres uprawnień:
ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do uczenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych różnego typu jako nauczyciel języka polskiego.

Po ukończeniu studiów absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w szkole podstawowej, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach zarówno podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

Warunek przyjęcia:
studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów kierunku filologia polska (tryb licencjacki i magisterski), którzy w trakcie studiów nie uzyskali uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.

Czas trwania:
4 semestry.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku br.

Rekrutacja trwa do końca września br.

Liczba godzin dydaktycznych:
ogółem 390 (w semestrze I – 100, w II – 95, w III – 95, w IV – 100).

Przedmioty:

 • Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania
 • Psychologiczne podstawy rozwoju mowy
 • Współczesne koncepcje wychowania
 • Współczesne koncepcje nauczania
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Emisja i higiena głosu
 • Dydaktyka języka polskiego – kształcenie kulturowo-literackie
  Dydaktyka języka polskiego – kształcenie językowe
 • Diagnoza osiągnięć szkolnych z języka polskiego
 • Literatura dla młodego odbiorcy
 • Praktyka pedagogiczna śródroczna
 • Praktyka pedagogiczna ciągła po 2 tyg. w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.

Koszt za semestr:

czesne za studia uzależnione są od liczby kandydatów

Wymagane dokumenty i adres ich składania:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 • 2 zdjęcia,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia
 • adres: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów:
do końca września każdego roku.

Dodatkowe informacje
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: atabisz@uni.opole.pl