mamaa

Pełnione funkcje

Kierownik Centrum Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego UO

Stypendystka:

• Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za 1995 r.
• Katholischer Akademischer Ausländerdienst (KAAD)
• Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)

Członek:

• Zespołu Języka Religijnego przy Prezydium Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
• Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów
• Komisji Stylistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów
• Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”


Adres mailowy: marzena.makuchowska@uni.opole.pl

Numer pokoju: 320


Zainteresowania badawcze

stylistyka;

lingwistyczna analiza dyskursu (głównie dyskurs religijny);

etyka języka;

nauczanie języka polskiego jako obcego.


Publikacje

Monografie autorskie

Od wrogów do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego, Opole 2011.

Bibliografia języka religijnego 1945-2005, Tarnów 2007.

S. Gajda, M. Krzempek, D. Lech, M. Makuchowska, Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej. Grundlagen der polnischen Grammatik. Ein Kompendium für Sprachkurse und zum Selbststudium, red. S. Gajda, I. Ohnheiser, Innsbruck 2007.

Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1998.

Redakcje tomów

Redaktor tematyczny międzynarodowego rocznika naukowego „Stylistyka” (Opole)

Artykuły naukowe

Dyskurs religijny w cyberprzestrzeni, in: Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Sti, Branko Tošović, Arno Wonisch (Hrsg.), Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz: 2016, ss. 137-146.

Kreacyjny charakter dyskursów o aborcji, w: Dyskurs i jego odmiany, red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3460, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 132-145.

Żydzi w dyskursie Kościoła katolickiego, „Studia Litteraria et Historica” 4 (2015) (Warszawa, Instytut Slawistyki PAN), s. 272-296.

Catholic Church in Poland in the Face of Modernity (Discourse Analysis), “Forum of Public Policy OnLine”, Vol 2015 no 2 (Urbana IL, USA), [Materiały z konferncji Oxford Round Table: Religion, andWomen History], 1-6.

Retoryka wroga w „Gościu Niedzielnym”, w: „Język a Edukacja” 4, red. J. Nocoń, B. Skowronek, Opole: UO, 2015, s. 255-264.

“Biblijna powódź, apokaliptyczne pożary”: o środkach hiperbolizacji skali katastrof w języku mediów, in: Sprachliche Säkularisierung : Semantik und Pragmatik. Beiträge eines Workshops, der im November 2013 im Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin stattgefunden hat, Alicja Nagórko (Hrsg.), Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2014, s. 175-188.

Płód czy dziecko: o językowym ustanawianiu statusu człowieka, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 54-60.

The image of Mary in old and new Catholic Christian hymns, w: The language of religion, past and present, ed. Stanisław Mikołajczak and Małgorzata Rybka ; transl. by Ryszard J. Reisner and Piotr T. Żebrowski, Poznań: UAM, 2014, s. 467-475.

Współczesna sakralizacja języka polskiego na przykładzie słowa “posługa”, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności: V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2012 r., t. 2, red. nauk. Stanisław Gajda, I. Jokiel, Opole: UO, 2014, s. 434-439.

Od bezbożników do niewierzących braci: recepcja myśli soborowej w dyskursie na temat ateizmu, w: Humanistyczna Recepcja Soboru Watykańskiego II : zbiór studiów, red. nauk. Janusz Lewandowicz, Elżbieta Umińska-Tytoń, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2014, s. 41-59.

Rola przekazu ikonicznego w diabolizacji wroga w przedwojennym “Przewodniku Katolickim”, w: Retoryka wizualna : obraz jako narzędzie perswazji, red. nauk. Agnieszka Kampka, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2014, s. 123-128.

Funkcje modlitwy ustalonej liturgicznej i “prywatnej” : aspekt językoznawczy, w: Funkcje wypowiedzi religijnych, red. nauk. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna, Tarnów: Biblos, 2014, s. 97-113.

Styl mówienia o ekologii w “Gościu Niedzielnym”, w: Konsekwencje wiary: wykłady otwarte zorganizowane w okresie wielkiego postu 2014, red. nauk. Marcin Worbs, Opole: UO, 2014.-s. 181-198.

Styl religijny, w: Style współczesnej polszczyzny: przewodnik po stylistyce polskiej, red. nauk. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Kraków: Universitas, 2013, s. 487-528.

Die patriotische Strömmung im polnischen religiösen Diskurs, “Theolinguistik”, B. 4: Bestandsaufnahme – Tendenzen – Impulse, A. Greule, E. Kucharska-Dreiss (Hg.), Regensburg 2011, s. 147-165.

Danuta Lech-Kirstein, Marzena Makuchowska, Syntezy gramatyk: czeskiej, słowackiej i polskiej dla slawistów niemieckojęzycznych, w: Nauczanie języków pokrewnych, red. J. Baluch, M. Papierz, Kraków 2009, s. 85-96.

Prymas, ojciec, pasterz… Role komunikacyjne kardynała Wyszyńskiego, „Stylistyka” XVIII (2009), s. 203-217.

Polak katolik z polskich pieśni. (W kręgu analiz polskiego dyskursu patriotycznego), w: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. S. Gajda, Opole 2008, s. 321-344.

Tradycja i nowoczesność w polskim dyskursie religijnym, w: Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, s. 141-150.

Polski dyskurs religijny – tradycja i zmiana, w: Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-komunikacyjnej, red. S. Gajda, Opole 2008, s. 283-374.

Obraz Maryi w starych i nowych pieśniach kościelnych, w: Język religijny dawniej i dziś II, red. S. Mikołajczak i ks. T. Węcławski, Poznań 2005, s. 448-454.

M. Makuchowska, W. Przyczyna, Polityka językowa Kościoła katolickiego w Polsce wobec wyzwań XXI wieku, w: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red.S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005, s. 206-211 (także jako: Polityka językowa Kościoła katolickiego w Polsce wobec wyzwań XXI wieku, „Polonia Sacra” 16 [2005], s. 73-91).

A. Greule, E. Kucharska-Dreiss, M. Makuchowska, Neuere Forschungen zur Sakralsprache im deutsch-polnischen Vergleich. Erträge – Tendenzen – Aufgaben, „Heiliger Dienst“ (Salzburg) 2/2005, s. 73-91.

O zrozumiałości tekstów religijnych, „Pastores” 29 (2005), s. 55-64.

Język religijny dawniej i dziś – na przykładzie XX-wiecznych modlitewników, w: Język religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, s. 288-297.

M. Makuchowska, W. Przyczyna, Przed nowa edycją „Mszału Rzymskiego“ w Polsce. O języku przekładu tekstów liturgicznych, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Materiały VII Kongresu teologów polskich, KUL, 12-15 września 2004 r., t. II, red. K. Góźdź i in., Lublin 2004, s. 309-322.

Przemiany współczesnego języka religijnego. w: Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni položaj na Polskem in v Sloveniji, red. S. Gajda, A. Vidovič Muha, Opole 2003, s. 369-396.

Język religijny, w: Język polski, seria: Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 369-402.

O komunikatywności języka modlitw liturgicznych, „Przegląd Pastoralno-Homiletyczny” 4 (2000), s. 135-149.

Język religijny względem pozostałych odmian polszczyzny, w: Od Biblii Wujka do współczesnego, red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów 1999, s. 176-189.

O języku modlitwy, w: Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, red. Z. Leszczyński, Lublin 1998, s. 157-167.

Etykieta w modlitwie, w: Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, J.H. Sobeczko, Opole 1998, s. 321-325.

O delimitacji tekstów modlitewnych, w: Tekst i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996, s. 71-76.

Struktura gatunkowa modlitwy liturgicznej, w: Styl a tekst, red. S. Gajda, Opole 1996, s. 299-304.

Modlitewne formy adresatywne, ZN UO. Językoznawstwo 16 (1996), s. 63-67.

Niemiecka dyskusja o stylu, „Stylistyka” V (1996), s. 337-368.

Styl religijny, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995, s. 449-473.

Zmiany we współczesnym języku religijnym, w: Przemiany współczesnej polszczyzny, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole 1994, s. 107-112.

Rytualizacja i spontaniczność w języku modlitwy, „Łódzkie Studia Teologiczne” 3 (1994), s. 83-89.

O statusie języka religijnego, w: Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. S. Gajda, Opole 1992, 167-170 s.

O uwspółcześnianiu języka pieśni religijnych, ZN WSP w Opolu. Filologia Polska 31 (1993), s. 61-66.

Czas artystyczny a czas językowy w powieści W. Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, w: Język – Teoria –Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, red. M. Preyzner, Kielce 1992, s. 123-130.

Językowa realizacja kompozycji czasowej w powieści W. Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”, ZN WSP. Językoznawstwo XII (1989), s. 55-62.