Katedra Nauk o Kulturze i Religii

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO

profesor uczelni, kierownik Katedry Nauk o Kulturze i Religii

prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz

profesor

dr hab. Stankomir Nicieja, prof. UO

profesor uczelni

dr hab. Krzysztof Skowroński, prof. UO

profesor uczelni

dr hab. Dorota Świtała-Trybek, prof. UO

profesor uczelni

dr Tomasz Gornat

starszy wykładowca

dr Wojciech Kędzierzawski

adiunkt

dr Łukasz Sasuła

adiunkt

dr Urszula Sawicka

adiunkt

dr Mateusz Szubert

adiunkt

dr Michał Wanke

adiunkt

dr Agnieszka Wójtowicz

adiunkt

mgr Justyna Migoń-Sasuła

asystent, koordynator kierunku na Wydziale Filologicznym

mgr Adrian Pskiet

wykładowca

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

Katedrze Języków Słowiańskich prowadzone są badania w zakresie językoznawstwa (wschodniosłowiańskiego i zachodniosłowiańskiego) oraz glottodydaktyki. Do podstawowych obszarów badawczych należą:

 1. Systemy gramatyczno-leksykalne języków słowiańskich, zwłaszcza rosyjskiego i czeskiego, w ujęciach jednojęzycznych i konfrontatywnych.
 2. Teoria i praktyka frazeologii i frazeografii, jednojęzycznej i przekładowej, zwłaszcza w ujęciu polsko-rosyjsko-czeskim.
 3. Historia i współczesność teolingwistyki słowiańskiej.
 4. Tożsamości zbiorowe i pamięci wspólnotowe na pograniczach kulturowych współczesnej Europy.
 5. Leksykografia przekładowa.
 6. Teoria podręcznika i problemy optymalizacji nauczania języków obcych.

W ramach powyższych obszarów pracownicy Katedry zajmują się następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

 1. Konfrontatywna polsko-rosyjska składnia zdania prostego.
 2. Konfrontacja systemów przyimkowych języków słowiańskich.
 3. Język współczesnego Internetu rosyjskiego.
 4. Polsko-czeskie kontakty językowe w aspekcie diachronicznym.
 5. Stratyfikacja współczesnej czeszczyzny.
 6. Polsko-czeska terminologia pożarnicza.
 7. Funkcjonowanie frazeologizmów, skrzydlatych słów oraz fenomenów precedensowych w języku polskim oraz rosyjskim.
 8. Komunikacja w Internecie.
 9. Nowe gatunki internetowe.
 10. Teoria frazeologii i frazeografii (jednojęzycznej i przekładowej).
 11. Paremiologia i paremiografia przekładowa.
 12. Językowo-kulturowy obraz przyrody nieożywionej w czeskiej frazeologii.
 13. Skrzydlate słowa w obiegu intra- i interkulturowym.
 14. Problemy wykorzystywania tekstów, dwutekstów i wielotekstów w teorii i praktyce leksykograficznej.
 15. Zagadnienia onomastyki i eponimii oraz ich opisu leksykograficznego.
 16. Teoria i praktyka przekładoznawstwa w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
 17. Teoria i praktyka optymalizacji podręczników do nauczania języka obcego.
 18. Wykorzystanie multimediów w praktycznym nauczaniu języka rosyjskiego.
 19. Opis rosyjskiego języka biznesu.
 20. Praktyczna przekładowa frazeografia dydaktyczna.

Ważną formą upowszechniania badań są organizowane przez Katedrę konferencje naukowe, mające zwykle zasięg międzynarodowy. Pracownicy Katedry biorą też udział w realizacji międzynarodowych programów i projektów badawczych, np. „Gramatyka przyimków w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich”, „Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym”, „Uniwersytety na rzecz pogranicza” czy „Česko-polsko-ruský idiomatikon”. W Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno-Przekładowej Katedry powstaje słownik przekładowy o nazwie Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski oraz jego obudowa teoretyczna (obecnie 10 tomów). Ponadto w ramach projektu „Uniwersytety na rzecz pogranicza” została wydana interaktywna mapa polsko-czeskiego pogranicza – www.dobratrasa.eu, wykonana przy udziale pracowników Katedry.
Katedra Języków Słowiańskich współpracuje także ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.