Katedra Języków Słowiańskich

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO

profesor uczelni, kierownik Katedry Języków Słowiańskich

dr Daniel Borysowski

adiunkt, zastępca dyrektora Instytutu Językoznawstwa

dr Bożena Dereń

starszy wykładowca

dr hab. Aleksander Gadomski, prof. UO

profesor uczelni

dr Alicja Przyszlak

starszy wykładowca

dr Jadwiga Tarsa

adiunkt

dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

starszy wykładowca

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

Katedrze Języków Słowiańskich prowadzone są badania w zakresie językoznawstwa (wschodniosłowiańskiego i zachodniosłowiańskiego) oraz glottodydaktyki. Do podstawowych obszarów badawczych należą:

 1. Systemy gramatyczno-leksykalne języków słowiańskich, zwłaszcza rosyjskiego i czeskiego, w ujęciach jednojęzycznych i konfrontatywnych.
 2. Teoria i praktyka frazeologii i frazeografii, jednojęzycznej i przekładowej, zwłaszcza w ujęciu polsko-rosyjsko-czeskim.
 3. Historia i współczesność teolingwistyki słowiańskiej.
 4. Tożsamości zbiorowe i pamięci wspólnotowe na pograniczach kulturowych współczesnej Europy.
 5. Leksykografia przekładowa.
 6. Teoria podręcznika i problemy optymalizacji nauczania języków obcych.

W ramach powyższych obszarów pracownicy Katedry zajmują się następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

 1. Konfrontatywna polsko-rosyjska składnia zdania prostego.
 2. Konfrontacja systemów przyimkowych języków słowiańskich.
 3. Język współczesnego Internetu rosyjskiego.
 4. Polsko-czeskie kontakty językowe w aspekcie diachronicznym.
 5. Stratyfikacja współczesnej czeszczyzny.
 6. Polsko-czeska terminologia pożarnicza.
 7. Funkcjonowanie frazeologizmów, skrzydlatych słów oraz fenomenów precedensowych w języku polskim oraz rosyjskim.
 8. Komunikacja w Internecie.
 9. Nowe gatunki internetowe.
 10. Teoria frazeologii i frazeografii (jednojęzycznej i przekładowej).
 11. Paremiologia i paremiografia przekładowa.
 12. Językowo-kulturowy obraz przyrody nieożywionej w czeskiej frazeologii.
 13. Skrzydlate słowa w obiegu intra- i interkulturowym.
 14. Problemy wykorzystywania tekstów, dwutekstów i wielotekstów w teorii i praktyce leksykograficznej.
 15. Zagadnienia onomastyki i eponimii oraz ich opisu leksykograficznego.
 16. Teoria i praktyka przekładoznawstwa w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
 17. Teoria i praktyka optymalizacji podręczników do nauczania języka obcego.
 18. Wykorzystanie multimediów w praktycznym nauczaniu języka rosyjskiego.
 19. Opis rosyjskiego języka biznesu.
 20. Praktyczna przekładowa frazeografia dydaktyczna.

Ważną formą upowszechniania badań są organizowane przez Katedrę konferencje naukowe, mające zwykle zasięg międzynarodowy. Pracownicy Katedry biorą też udział w realizacji międzynarodowych programów i projektów badawczych, np. „Gramatyka przyimków w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich”, „Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym”, „Uniwersytety na rzecz pogranicza” czy „Česko-polsko-ruský idiomatikon”. W Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno-Przekładowej Katedry powstaje słownik przekładowy o nazwie Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski oraz jego obudowa teoretyczna (obecnie 10 tomów). Ponadto w ramach projektu „Uniwersytety na rzecz pogranicza” została wydana interaktywna mapa polsko-czeskiego pogranicza – www.dobratrasa.eu, wykonana przy udziale pracowników Katedry.
Katedra Języków Słowiańskich współpracuje także ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.