Katedra Języka Angielskiego

Kierownik Katedry

dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO, pokój 120


prof. dr hab. Dorota Brzozowska pokój 209, tel: (+48 77) 54 15 945
dr Katarzyna Buczek pokój 114, tel: (+48 77) 54 15 914
dr hab. Łukasz Grabowski, prof. UO pokój 120
mgr Jeffrey Hamblen pokój 209, tel: (+48 77) 54 15 945
dr Tomasz Lebiecki pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997
dr hab. Janusz Malak pokój 114
mgr Grzegorz Piątkowski pokój 111
dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997
dr Bartosz Poluszyński pokój 120
dr Jolanta Szymańska pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997
mgr Li-Ting Wang pokój 111
dr Przemysław Wilk pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997

Pracownicy Katedry Języka Angielskiego reprezentują różne nurty badawcze w zakresie językoznawstwa opisowego, teoretycznego, historycznego i stosowanego. Prowadzone badania obejmują korpusologię, leksykografię, przekładoznawstwo, analizę dyskursu, stylistykę, pragmalingwistykę czy retorykę. Podejmowane zagadnienia badawcze mieszczą się w obszarach opisu naturalnego języka angielskiego i jego ewolucji, teorii i filozofii języka, wzorców użycia języka angielskiego w dyskursach publicznych, akademickich, organizacyjnych czy medialnych.

W swych badaniach pracownicy Katedry wykorzystują także perspektywę interdyscyplinarną, badając językowe wymiary praktyk kulturowych (nauki o kulturze i religii), wzorce komunikacji zapośredniczonej medialnie (media i komunikacja społeczna), społeczne uwarunkowania użycia języka (nauki socjologiczne), kognitywne aspekty reprezentacji i komunikacji językowej (psychologia), retorykę deliberacji i język instytucji (politologia). Ponadto, współpracują z zespołami doskonalącymi metody badań językoznawczych, w tym narzędzia do badań ilościowych, do analizy i interpretacji danych tekstowych, czy do analizy tekstów multimodalnych.

Pracownicy współpracują z redakcjami czasopism punktowanych w roli recenzentów i redaktorów (np. „Res Rhetorica”, “Stylistyka”, “European Journal for Humour Research”, “Tertium. Półrocznik językoznawczy”), zasiadają w komisjach językoznawczych, oceniają propozycje grantowe i prace awansowe. Aktywnie współdziałają z partnerami zagranicznymi w projektach bilateralnych, jak również w konsorcjum FORTHEM, realizując i nadzorując działania pracowni badawczych Multilingualism in School and Higher Education oraz Diversity and Migration. Włączają się także w popularyzację badań na temat języka angielskiego, wielojęzyczności i w działania na rzecz usprawniania komunikacji instytucjonalnej.

W zakresie dydaktyki pracownicy Katedry Języka Angielskiego obsługują studentów na kierunkach ogólnoakademickich English Philology, English Philology Teacher Training Programme, English in Public Communication, Master of Liberal Arts, na kierunkach praktycznych Język Angielski w Turystyce, English Philology Practcal Profile, a także na kursach specjalnościowych dla studentów innych filologii, innych wydziałów i studentów z wymiany Erasmus+.