Katedra Języka Angielskiego

KIEROWNICTWO I PRACOWNICY

dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO

profesor uczelni, kierownik Katedry Języka Angielskiego

prof. dr hab. Dorota Brzozowska

profesor

Strona profilowa

dbrzozowska@uni.opole.pl, pokój 209, tel: (+48 77) 54 15 945

dr Katarzyna Buczek

adiunkt

Strona profilowa

buczek@uni.opole.pl, pokój 114, tel: (+48 77) 54 15 914

prof. dr hab. Łukasz Grabowski

profesor

mgr Jeffrey Hamblen

lektor

Strona profilowa

jeffrey.hamblen@uni.opole.pl, pokój 209, tel: (+48 77) 54 15 945

dr Tomasz Lebiecki

starszy wykładowca

Strona profilowa

tomaszlebiecki@uni.opole.pl, pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997

dr hab. Janusz Malak, prof. UO

profesor uczelni

mgr Grzegorz Piątkowski

wykładowca

dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO

profesor uczelni

Strona profilowa

mpodhajecka@uni.opole.pl, pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997

dr Bartosz Poluszyński

starszy wykładowca

dr Jolanta Szymańska

starszy wykładowca

Strona profilowa

jolszym@uni.opole.pl, pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997

dr Przemysław Wilk

starszy wykładowca

Strona profilowa

pwilk@uni.opole.pl, pokój 119, tel: (+48 77) 54 15 997

DZIAŁALNOŚĆ KATEDRY

Pracownicy Katedry Języka Angielskiego reprezentują różne nurty badawcze w zakresie językoznawstwa opisowego, teoretycznego, historycznego i stosowanego. Prowadzone badania obejmują korpusologię, leksykografię, przekładoznawstwo, analizę dyskursu, stylistykę, pragmalingwistykę czy retorykę. Podejmowane zagadnienia badawcze mieszczą się w obszarach opisu naturalnego języka angielskiego i jego ewolucji, teorii i filozofii języka, wzorców użycia języka angielskiego w dyskursach publicznych, akademickich, organizacyjnych czy medialnych.

W swych badaniach pracownicy Katedry wykorzystują także perspektywę interdyscyplinarną, badając językowe wymiary praktyk kulturowych (nauki o kulturze i religii), wzorce komunikacji zapośredniczonej medialnie (media i komunikacja społeczna), społeczne uwarunkowania użycia języka (nauki socjologiczne), kognitywne aspekty reprezentacji i komunikacji językowej (psychologia), retorykę deliberacji i język instytucji (politologia). Ponadto, współpracują z zespołami doskonalącymi metody badań językoznawczych, w tym narzędzia do badań ilościowych, do analizy i interpretacji danych tekstowych, czy do analizy tekstów multimodalnych.

Pracownicy współpracują z redakcjami czasopism punktowanych w roli recenzentów i redaktorów (np. „Res Rhetorica”, “Stylistyka”, “European Journal for Humour Research”, “Tertium. Półrocznik językoznawczy”), zasiadają w komisjach językoznawczych, oceniają propozycje grantowe i prace awansowe. Aktywnie współdziałają z partnerami zagranicznymi w projektach bilateralnych, jak również w konsorcjum FORTHEM, realizując i nadzorując działania pracowni badawczych Multilingualism in School and Higher Education oraz Diversity and Migration. Włączają się także w popularyzację badań na temat języka angielskiego, wielojęzyczności i w działania na rzecz usprawniania komunikacji instytucjonalnej.

W zakresie dydaktyki pracownicy Katedry Języka Angielskiego obsługują studentów na kierunkach ogólnoakademickich English Philology, English Philology Teacher Training Programme, English in Public Communication, Master of Liberal Arts, na kierunkach praktycznych Język Angielski w Turystyce, English Philology Practcal Profile, a także na kursach specjalnościowych dla studentów innych filologii, innych wydziałów i studentów z wymiany Erasmus+.