Kierownik studiów podyplomowych
dr Anna Modelska-Kwaśniowska, amodelska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. +77 541-60-03

Ewa Firlus, mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl

Adresaci studiów

Adresaci studiów: Studia adresowane są do urzędników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, nauczycieli wszystkich typów szkół, służb mundurowych. Kandydat nie musi znać języka czeskiego lub może znać tylko jego podstawy. Powinien być natomiast zainteresowany językiem i kulturą czeską, pragnąć pogłębić wiedzę o Czechach i możliwościach współpracy transgranicznej.

Cel studiów

Celem studiów jest wyrobienie kompetencji językowych na poziomie A2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pogłębienie wiedzy o realiach i kulturze czeskiej, przygotowanie do prowadzenia korespondencji oficjalnej w języku czeskim i polskim, zdobycie ogólnej wiedzy na temat przekładu i umiejętność zastosowania jej w praktyce, a także zapoznanie z możliwościami współpracy transgranicznej oraz zasadami wypełniania wniosków o pozyskanie dotacji unijnych.

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwent studiów pozna reguły starania się o dotacje unijne, zostanie przygotowany do wyszukiwania możliwości współpracy polsko-czeskiej, a także do podejmowania i rozwijania współpracy transgranicznej.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr:
około 1300 zł (przy 20 osobach)

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • 2 zdjęcia,
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia
  • adres: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius, tel. +77 541-60-03

Termin składania dokumentów

do 15.02.2020 r.

Termin rozpoczęcia studiów

marzec 2020 r.

Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. +77 541-60-03

Ewa Firlus, mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.plamodelska@uni.opole.pl