FILOLOGIA POLSKA

Filologia polska – studia podyplomowe

dla absolwentów kierunków humanistycznych

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. Jolanta Nocoń, mail: jolanta.nocoń@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail: instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl
Adresaci studiów

Absolwenci kierunków humanistycznych (posiadający uprawnienia pedagogiczne), którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej (we wszystkich typach).
Czas trwania studiów podyplomowych
3 semestry

Tryb i organizacja zajęć:
niestacjonarny

Koszt za semestr:
około 1500 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Absolwent filologii polskiej – studiów podyplomowych dla absolwentów kierunków humanistycznych jest przygotowany do pracy jako nauczyciel języka polskiego – w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej (m.in. liceum, technikum, szkole zawodowej czy szkole wieczorowej). Po ukończeniu trwających trzy semestry studiów absolwenci
z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w szkole podstawowej, natomiast z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy
w szkołach zarówno podstawowej, jak i ponadpodstawowej.
Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie / Ocena

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Obrona pracy dyplomowej

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Warunkiem przyjęcia na filologię polską – studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych jest posiadanie wykształcenia wyższego zawodowego (absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej)  lub magisterskiego (absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej). Kandydat powinien mieć ukończone studia na kierunku humanistycznym oraz posiadać uprawnienia pedagogiczne.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych
    z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • kwestionariusz osobowy,
  • 2 zdjęcia,
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
  • adres: Instytut  Językoznawstwa, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów

do końca września br.

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: jolanta.nocon@uni.opole.pl