page_img_8055_w200_h129

Funkcje:
Członek Międzynarodowej Komisji Stylistycznej przy MKS, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy PAN, Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Senackiej Komisji ds. Statutu UO. W latach 2002–2008 byłam sekretarzem Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, a w latach 2004–2008 sekretarzem generalnym Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 20012–2020 członek Okręgowej Komisji Olimpiady Języka i Literatury (dla uczniów szkół średnich woj. opolskiego). Redaktor naczelna międzynarodowego rocznika „Stylistyka” (2012–2018).

Zainteresowania badawcze

współczesny dyskurs publiczny, genologia lingwistyczna, stylistyka (zwłaszcza styl urzędowy)

Publikacje

Monografie autorskie:

Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

Język i styl „Żywota Mikołaja Srebrempisanego” Emila Zegadłowicza, OTPN, Wydział II Języka i Literatury, Opole 1991.

Redakcje tomów:

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, „Universitas”, Kraków 2013.

Język – Prawo – Społeczeństwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Red. E. Malinowska, Opole 2004.

Artykuły naukowe (wybór)

Język prawno-administracyjny okresu 20-lecia międzywojennego, „Poradnik Językowy”, 2020, z. 6, s. 34-48.

Pamięć wspólnotowa a tradycja konstytucyjna, ”Stylistyka” 2019, s. 289-301.

Dyskurs instytucjonalny w Polsce – dobre i złe praktyki komunikacyjne, „ Res Rhetorica” 2016/3, s. 32-43.

Styl gatunkowy konstytucji (Genre Style of Constitution), „Comparative Legilinquistcs”, vol 31/2017, s. 55-68. DOI://http://dx.doi.org//10.14746/cl.2017.31.3

Styl i stylistyka w biografii naukowej Profesora Stanisława Gajdy, „Stylistyka” XXV, 2016, s. 15-32 (współautor Maria Wojtak).

Medialne formy komunikowania obywateli z władzą, w: Jazyk i Jazykoveda v suvislostiach. Red. Olga Orgonova, Alena Bohunicka…Wyd. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava 2017, s. 201-210.

Aksjologiczny wymiar Konstytucji RP, „Stylistyka” 2018, vol. 27, s. 23-32.

Text in Context: The Discourse on the Legal and State System in Poland after the End of World War II, s. 327-347. W: Ends of War. Interdisciplinary Perspectives on Past and New Polish Regions after 1944. Edited by: Paulina Gulińska-Jurgiel, Yvonne Kleinmann, Miloš Řeznik and Dorothea Warneck, Wydawnictwo: Wallstein Verlag, Gőttingen 2019.

O zmianach modelu komunikacji urzędowej, w: Język urzędowy przyjazny obywatelowi. Kongres Języka Urzędowego, Wyd. Kancelarii Senatu, Warszawa 2013, s. 74-85.

Kulturowe konteksty dyskursu urzędowego, „Stylistyka” XXII, 2013, s. 465-475.

Współczesna polszczyzna urzędowa, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. II. Red. S. Gajda, I. Jokiel, Wydawnictwo UO, Opole 2014, s. 146-155.

Styl – dyskurs – komunikacja urzędowa, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Wyd. Universitas , Kraków 2013, s. 467-486.

Językowe wykładniki władzy w urzędzie, „Oblicza Komunikacji” 6, Wrocław 2013, s. 39-47.

Językowe przeszkody i ułatwienia w komunikowaniu się obywatela z sądami i urzędami, w: Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski i R. Pawelec, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 280-281.

Официально-деловой стиль – его статус, особенности и категории , w: Стилистика как речеведение. Сборник научных трудов славяских стилистов, red. L. Duskajewa, Sankt Petersburg 2013, Wyd.” ФЛИНТА”, s. 238-246.

Uzasadnienie decyzji administracyjnej w analizie lingwistycznej (współautorstwo z Marią Wojtak), w: Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Wyd. Wolters Kluwer SA. Red. Ewa Łętowska, Iwona Rzuciłło-Grochowska, Mateusz Grochowski, Warszawa 2015, s. 440-454.

Laudacja jako okolicznościowy gatunek mowy, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych. Księga poświęcona pamięci Profesor Aleksandry Wieczorek. Red. J. Greń-Kulesza, Opole 2014, s. 227-232.

Oфициально-деловой стиль и его исследования, w: Стилистика сегодня и завтра. Москва 2014, s. 145-155.
Dyskurs urzędowy w Internecie. W: Dyskurs i jego odmiany pod red. B. Witosz, K. Sujkowskiej-Sobisz i E. Ficek. Wyd. UŚ, Katowice 2016, s. 54-62.

Dyskurs urzędowy we współczesnej polskiej przestrzeni publicznej, w: Dyskurs w aspekcie porównawczym. Red. Anna Zych i Andrzej Charciarek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 134—149.

Komunikatywność współczesnych dokumentów urzędowych, w: Język polskiego prawa: nowe wyzwania. Red. Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski, Ewa Walewska, Warszawa 2016, s. 145-152.

Особенности официально-делового стиля, „Актуалные проблемы стилистики” 2015, s. 58-65.

Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w prasie, „Medialingwistyka” 2015, nr 3, s. 46-55 („Медиалингвистика” 2015, Petersburg).
Język w urzędach. W: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 75-96.
O stałości i zmienności gatunków urzędowych. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1.: Mowy piękno wielorakie. Red. D. Ostaszewska, Katowice 2000, s. 86-96.

Współczesne procesy nominacyjne, „Slovanskè Studie” – „Studia Slavica” VII, 2003, s. 189-199.

Napisz do mnie przez telefon, czyli od epistoły do SMS-a. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Gatunek a tekst. Red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Wzorce tekstów urzędowych a ich realizacja. W: Prawo – Język – Społeczeństwo. Red. E. Malinowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

Wzorzec tekstowy oferty pracy, „Studia Slavica” VIII, Opole – Ostrawa 2004, s.213-223.

Współczesny dyskurs urzędowy. W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku. Red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 166-167.

O stylu urzędowania, „Slovanskè Studie” IX, Ostrawa – Opole 2005, s. 233-240.

List urzędowy jako makroakt mowy. W: Współczesne analizy dyskursu. Red. S. Gajda i M. Krauz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 113- 123.
Жанры речи в служебной (официальной) коммуникативной сфере. W: „Cтереотипнность и творчество в тексте”. Red. М. П. Котюрова. T.10, Пермь 2006, s. 154-164.

Style konwersacyjne w listach instytucjonalnych. W: Style konwersacyjne. Red. B. Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 217-226.

Wykładniki ironii w felietonach Ludwika Stommy. W: Literatura i język wczoraj i dziś. Red. E. Błachowicz i J. Lizak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 69-74.

Czas w tekście urzędowym, „Stylistyka” XVI, Opole 2007, s. 331-341.

Gatunki mowy w urzędowej sferze komunikacyjnej. W: Teksty – konteksty –interpretacje. Red. E. Dąbrowska i K. Kossakowska-Jarosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 295-303.

Wzorzec gatunkowy ustawy zasadniczej i jego modyfikacje. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t.3: Gatunek a odmiany funkcjonalne. Red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo „Gnome”, Katowice 2007, s. 97-103.
Konstytucja jako akt stanowiący tożsamość państwa i narodu polskiego. W: Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej. Red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 307-319.

Semantyka nazw wartości konstytucyjnych. W: Styl a semantyka. Red. I. Szczepankowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 401-411.

Język i funkcje oficjalnych życzeń świątecznych, „Studia Slavica” 2008, s. 169-179.

Polski dyskurs prawnoustrojowy na tle europejskiej kultury prawnej. W: Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej. Red. S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 247-282.

Polszczyzna urzędowa i jej warianty, „Stylistyka” XVIII, Opole 2009, s.55-65.

Twórca aktu prawnego. W: Styl i twórca w kręgu badań współczesnej humanistyki. Red. K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2009, s.231-238.

Szablonowość wypowiedzi urzędowych. W: Słowa-kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów. Red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 329-337.
Komunikowanie władzy ze społeczeństwem. W: Gatunki mowy i ich ewolucja, t.4: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. D. Ostaszewska, Wyd. UŚ, Katowice 2011, s. 241-251.

Język uzasadnień decyzji administracyjnej. W: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga Jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. Red. A. Choduń i S. Czepita, Szczecin 2010, s. 853-865.

Style preambuł konstytucyjnych, w: Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś. Red. U. Sokółska, Białystok 2011, s. 145-153.

Hobby: turystyka górska, zwiedzanie krajów europejskich i poznawanie kultury ich mieszkańców.