Egzaminy Certyfikatowe: regulaminy dla zdających

Regulamin dla zdających pisemną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminów.
 2. O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali.
 3. Osoby spóźnione na egzamin nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej.
 4. Po wejściu do sali egzaminacyjnej zdający zajmuje wyznaczone miejsce. Zdający przynosi własne przybory do pisania. Papier do sporządzania notatek zostanie dostarczony przez organizatorów.
 5. Zdający po otrzymaniu testu sprawdza, czy jest on kompletny. Jeśli tak nie jest, to zgłasza to przewodniczącemu komisji (wzywa go przez podniesienie ręki).
 6. Zdający podpisuje  test i rozwiązuje zadania wpisując odpowiedzi we wskazane  pola arkusza testowego.
 7. W czasie trwania egzaminu zdający:
  • zachowuje się cicho i kulturalnie,
  • pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu,
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej ani swojego miejsca,
  • nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  • nie korzysta z żadnych pomocy (w tym – ze słowników),
  • nie wygłasza głośnych uwag i komentarzy,
  • nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  • nie korzysta z żadnych środków łączności.
 8. Jeśli zdający pracuje niesamodzielnie lub w jakikolwiek sposób zakłóca przebieg egzaminu, łamiąc regulamin, przewodniczący przerywa egzamin danego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali.
 9. Jeśli zdający ukończy pracę przed czasem, zgłasza to egzaminatorom przez podniesienie ręki. Za pozwoleniem przewodniczącego może w ciszy opuścić salę tak, by nie zakłócić pracy innym zdającym.
 10. Osoba, która nie zdała egzaminu, której egzamin został przerwany, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Regulamin dla zdających ustną część egzaminu

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminu.
 2. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sali egzaminacyjnej. Muszą poczekać na decyzję przewodniczącego komisji.
 3. Każdy zdający ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości ze zdjęciem i pokazania go sekretarzowi komisji.
 4. Zdający podchodzi do komisji, zostaje poproszony o wylosowanie zestawu pytań (jednego z trzech leżących na stole).
 5. Każdy zestaw egzaminacyjny części ustnej zawiera:
  • materiały dla zdającego
  • materiały dla egzaminującego.
 6. Kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer wylosowanego zestawu na okładce CZĘŚCI E. MÓWIENIE.
 7. Kandydat przygotowuje się do egzaminu przy specjalnie do tego wyznaczonym stoliku. Czas przygotowania jest zróżnicowany w zależności od poziomu:
  • na poziomie B1: ok. 5 minut,
  • na poziomie B2: ok. 7 minut,
  • na poziomie C2: ok. 10 minut.
 8. Po upływie tego czasu przewodniczący zaprasza zdającego do stolika komisji egzaminacyjnej. Wypowiedź rozpoczyna się „rozgrzewką”, która nie jest oceniana.
 9. Osoba, która nie zdała egzaminu, która nie przystąpiła do egzaminu we wskazanym terminie lub odstąpiła od egzaminu, może go zdawać ponownie.

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Instytucie Językoznawstwa (IJ) Uniwersytetu Opolskiego (UO)

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego organizuje państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego (zwane dalej: egzaminami) na podstawie uprawnień nadawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: PKPZJPjO).
 2. Egzaminy są przeprowadzane w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, ustalanej przez PKPZJPjO, na podstawie zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez ww. Komisję. Terminy sesji egzaminacyjnych odbywających się w danym roku kalendarzowym podawane są na stronie www.certyfikatpolski.pl
 3. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.
 4. Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej IJ UO: ij.uni.opole.pl) oraz opłacenie egzaminu za wybrany poziom w wyznaczonym terminie. Koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja UOR.
 5. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 6. Po zarejestrowaniu się na egzamin w IJ UO i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany miejsca egzaminu na inny ośrodek.
 7. Egzaminy są organizowane w danej sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów. Jeśli kandydatów jest mniej, ostateczną decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje dyrektor IJ UO.
 8. W przypadku odwołania egzaminu przez IJ UO kandydaci otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto.
 9.  Po zarejestrowaniu się na egzamin możliwa jest zmiana zdawania poziomu egzaminu:
  a) przed wpłaceniem na konto UO opłaty za egzamin,
  b) po wpłaceniu opłaty egzaminacyjnej na konto UO, jeśli opłata wniesiona za wybrany poziom egzaminu jest równa uiszczonej kwocie lub wyższa od niej, a kandydat zgłosi pisemnie taką prośbę w terminie umożliwiającym otrzymanie odpowiedniej liczby zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez PKPZJPjO. W przypadku uiszczenia opłaty wyższej UO nie zwraca nadpłaconej kwoty,
  c) w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, jeśli opłata wniesiona za wybrany poziom egzaminu jest równa uiszczonej kwocie lub wyższa od niej i komisja dysponuje odpowiednią liczbą zestawów egzaminacyjnych. W przypadku uiszczenia opłaty wyższej UO nie zwraca nadpłaconej kwoty.
 10. Kandydaci, wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek zaznaczenia ich w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Uwagi (szczególne wymagania)”. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi. Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym. (por. zakładka na stronie  Certyfikacja. Osoby o specjalnych potrzebach)
 11.  Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Struktura egzaminu przedstawiona jest na stronie internetowej IJ UO w zakładce: Certyfikacja. Struktura państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
 12.  Warunkiem zdania egzaminu jest:
  a) na poziomach biegłości dostosowanych do potrzeb osób dorosłych:
  – A1 i A2 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu,
  – B1 – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,
  – B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60 % punktów z każdego modułu części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu,
  b) na wszystkich poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – uzyskanie co najmniej 50 % punktów z części pisemnej i 50 % punktów z części ustnej egzaminu.
 13. IJ UO informuje zdających drogą mailową o wynikach egzaminu po uprzednim przekazaniu wyników do PKPZJPjO.
 14.  Zdający mają prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie IJ UO w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do IJ UO w terminie 21 dni od daty wysłania informacji o wynikach egzaminu.
 15.  Zdający mają prawo złożyć wniosek do PKPZJPjO o ponowne sprawdzenie części pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji o wynikach egzaminu, po wniesieniu ustalonej opłaty.
 16.  Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez PKPZJPjO, po uiszczeniu wymaganej opłaty  na konto UO w wyznaczonym terminie. Certyfikaty wysyłane są pocztą tradycyjną pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  Istnieje także możliwość osobistego odbioru dokumentu w siedzibie IJ UO.
 17.  Certyfikat jest państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na zdanym poziomie.
 18. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego faktu w poniższych przypadkach:
  a) co najmniej 33 dni przed rozpoczęciem egzaminu – UO zwraca 100% opłaty za egzamin,
  b) w terminie 21-32 dni przed rozpoczęciem egzaminu – UO zwraca 60%  opłaty za egzamin.
 19. UO nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia tego faktu w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem egzaminu.
 20.  Regulamin państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego organizowanych w IJUO jest zgodny  z treścią znowelizowanej Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.