Mail: ela@uni.opole.pl

Position: Assistant Professor

Education: MA in English Philology, PhD in Humanities

Research interests: second/foreign language acquisition, individual learner differences, learner autonomy, language learning strategies, English pronunciation learning and teaching, voice production and emission

 

 

Selected publications

Szymańska-Czaplak, E. & M. Bitka. Edukacja wielokulturowa w dydaktyce szkolnej i działaniach na rzecz środowiska. Szkoła na Pograniczach. Katowice 2000, s.183-8.

Szymańska-Czaplak, E. Foreign language coursebook as an essential element in developing cultural competence. PASE Papers in Language Studies. Gdańsk 2002, s. 501-6.

Szymańska-Czaplak, E. Effectiveness of introducing communicative functions in English as an element of systematic study in the language classroom. A case study. Perspectives on Language. Lublin 2004, s. 293-8.

Szymańska-Czaplak, E. Developing Cultural Linguistic Competence on Various Levels of Language: A Practical Study Based on the Analysis of the Chosen Coursebooks. Języki Obce Przepustką do Zjednoczonej Europy i Świata. Ustroń 2005, s. 413-417.

Szymańska-Czaplak,E. Nauczanie fonetyki w szkole na poziomie elementarnym – analiza wybranych podręczników do nauki języka angielskiego. Dydaktyka Fonetyki Języka Obcego w Polsce. Konin 2006, s. 231-238.

Szymańska-Czaplak, E. Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji sociokulturowej i interkulturowej ucznia. Przez języki obce do sukcesu. Ustroń 2007.

Szymańska-Czaplak, E., M. Bitka & I. Karpińska. Wspólna podróż przez trzy kultury. Lifecycle. Copenhagen 2007, s.102-121.

Szymańska-Czaplak, E. Teaching idiomatic English as one of the ways of developing cultural linguistic competence (based on the study of coursebooks). Language Encounters. Lublin 2008, s.63-70.

Szymańska-Czaplak, E. Explicit Elements of Culture in EFL Coursebooks. Edukacja dla przyszłości. Białystok 2008, s.65-74.

Szymańska-Czaplak, E. The analysis of English EFL coursebooks for the presence of culturally-marked elements – implications for the teaching process.  W: Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw. Ustroń 2009.

Szymańska-Czaplak, E. The effectiveness of EFL coursebooks in developing student’s L2 cultural competence.  In Unity in Diversity – Teaching Languages in V4 Countries Conference Proceedings. Gliwice 2009: Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

Szymańska-Czaplak, E. Developing student’s L2 cultural competence in the scope of pragmatics and discourse. In Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Płock 2009: Wydawnictwo PWSZ w Płocku. s.439-446.

Szymańska-Czaplak, E. Developing cultural linguistic competence as a way of questioning stereotypes and enhancing second language learning. In: Bergami, R., Pucci, S.L., Schuller, A. (ed.) Proceedings of the VIII Worldwide Forum on Education and Culture. Crossing borders, building bridges: a global program for the future. Rome 2010.

Szymańska-Czaplak, E. Teaching spoken language as an element of developing student’s cultural  competence in L2. In U. Malinowska (ed.) Język-Literatura-Kultura. Konteksty glottodydaktyczne. Płock 2011: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, pp. 99-106.

Szymańska-Czaplak, E. Z dziennika nauczycielki języka angielskiego. Modelowe nauczanie 3-4/2011, pp. 49-51.

Szymańska-Czaplak, E. Raising students’ cross-cultural awareness as a way of enhancing learning English as an international language. ELT Research. Summer 2012 Issue 27, pp. 37-40.

Szymańska-Czaplak, E. Stereotypes in a foreign language classroom – modifying negative attitudes to enhance foreign language learning. Journal of the Worldwide Forum on Education and Culture. Volume 3, Number 1, Winter 2012, pp. 102-113.

Szymańska-Czaplak, E. &  A. Wujec Kaczmarek. MuliROMy, witryny oraz platformy internetowe używane w nauczaniu języka angielskiego w szkołach średnich w Polsce. In Wujec Kaczmarek, A. (Ed.) Technologie Informacyjno Komunikacyjne w nowoczesnej edukacji – z perspektywy polskiej i europejskiej. Opole 2012: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, pp. 38-45.

Szymańska-Czaplak, E. &  A. Wujec Kaczmarek. MultiROMs and online applications used for teaching phonetics in a secondary school: a critical review. In Waniek-Klimczak, E. & L. Shockey (Eds.) Teaching and researching English accents in native and non-native speakers. Berlin 2013: Springer.

Piechurska-Kuciel, E. & E. Szymańska-Czaplak (Eds.) Language in Cognition and Affect. Berlin 2013: Springer.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M.,  Szymańska-Czaplak, E., & Vojtkova, N. (2013). DysTEFL – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Trainer’s Booklet. Trainee’s Booklet. CD-Rom. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M.,  Szymańska-Czaplak, E., & Vojtkova, N. (2013). DysTEFL – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Trainee’s Booklet. Trainee’s Booklet. CD-Rom. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH.

Raluy, A., Szymańska-Czaplak E. (2014) Telecollaboration in higher education. A way to promote intercultural sensitivity, internationalization and cross-cultural interaction through virtual exchanges. In: Rabensteiner, P. M. (ed.) Internationalization in teacher education. Vol. 4 Communication, Klagenfurt. pp. 143-155.

Raluy, A., Szymańska-Czaplak E. (2014) Telewspółpraca w szkolnictwie wyższym. Wymiana wirtualna jako sposób na kształtowanie wrażliwości interkulturowej studenta i internacjonalizację jednostki. In: Rabensteiner, P. M. (ed.) Internationalization in teacher education. Vol. 4 Communication, Klagenfurt. pp. 130-142.

Szymańska-Czaplak Elżbieta (2014) Borderland redefined: intercultural educational projects. In: Chlebda, W. (ed.) Open Europe: cultural dialogue across borders. Vol. 2: Historical collective memory within borderlands. Opole: Wydawnictwo UO, pp. 57-68

Szymańska-Czaplak, E. (2015) Developing and testing speaking skills in academic discourse. In:  Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E. (eds.)  Issues in teaching, learning and testing speaking in a second language. Berlin: Springer, pp. 233-250

Szymańska-Czaplak Elżbieta (2015) Internet jako nowe pogranicze. Przenikanie się kultur w międzynarodowych projektach edukacyjnych. In: Chlebda, W., Dobrotova, I. (ed.) Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. Opole: Wydawnictwo UO, pp. 209-222

Szymańska-Czaplak Elżbieta (2015) Języki obce w turystyce. W: Szymańska-Czaplak E. (red.) Komunikacja w turystyce. Opole: Wyd. UO, 6-22.

Szymańska-Czaplak E. (red.) (2015) Komunikacja w turystyce. Opole: Wyd. UO.

Szymańska-Czaplak E. (2015) English for tourism. Communicative activities. Opole: Wyd. UO.

Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B., Kalmos, B., Sarkadi A.I., Smith, A.M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N., Alexiou, T., Kosak Babuder, M., Mattheoudakis, M., Pizorn, K. 2016 Dyslexia for teachers of English as a foreign language (revised edition). Łódź: Chair of Pragmatics, Institute of English, University of Łódź

Szymańska-Czaplak E., Wilk, P. (2016) Catalonia calling you: Intercultural Encounters as an example of a cultural sensitivity-raising project for Polish students of English. Res Rethorica 1 (1), 90-97

Jaroszewicz Barbara, Szymańska-Czaplak Elżbieta: Podejście polisensoryczne w rozwijaniu świadomości ortograficznej uczniów z dysleksją na lekcjach języka angielskiego, w: Modelowe Nauczanie : opolski przegląd edukacyjny : [kwartalnik Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu], nr 1-2, 2016, ss. 107-117

Piechurska-Kuciel Ewa, Szymańska-Czaplak Elżbieta, Szyszka Magdalena Anna ( red.): At the Crossroads: Challenges of Foreign Language Learning, Second Language Learning and Teaching , 2017, Springer, ISBN 978-3-319-55154-8, [978-3-319-55155-5], 216 s., DOI:10.1007/978-3-319-55155-5

Raluy Angel, Szymańska-Czaplak Elżbieta: Developing Intercultural Sensitivity Through Telecollaboration in Higher Education, w: Redefining Tandem Language and Culture Learning in Higher Education / Tardieu Claire, Horgues Céline ( red.), Routledge Studies in Language and Intercultural Communication, 2020, ISBN 978-1-138-58461-7, ss. 114-128