starszy wykładowca w Instytucie Językoznawstwa UO

e-mail: mrbp@uni.opole.pl


 

 

Życiorys naukowy:

Z nauczaniem w szkolnictwie wyższym związany od 1994 roku, kiedy to ukończył pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) i obronił pracę magisterską z pogranicza praktycznej metodyki nauczania języków obcych i socjolingwistyki pt. „Czynnik komunikatywności we współczesnym nauczaniu języka angielskiego w świetle badań socjolingwistyki”.

Po ukończeniu studiów wyższych podjął pracę dydaktyczną w Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska), gdzie jego szczególną specjalnością i pasją zarazem stało się nauczanie języka  biznesu oraz języka specjalistycznego, związanego z charakterystyką poszczególnych wydziałów Uczelni.

W październiku 2003r. w ramach otwartego konkursu został mianowany na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego i zatrudniony w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języków Zachodnioeuropejskich. W ww. jednostce do czerwca 2006 r. nauczał przede wszystkim praktycznego języka biznesu na kierunku Język Biznesu oraz Filologia RosyjskaFilologia Rosyjska od Podstaw, a także gramatyki opisowej języka angielskiego (ćw.) na kierunku Język Biznesu.

W październiku 2006 roku obronił rozprawę doktorską (przygotowywaną od poł. 2002 r.) pt. „Wykorzystanie słowników pedagogicznych w nauce języka angielskiego w polskich szkołach ponadgimnazjalnych (badania empiryczne)”. Promotorem tej pracy był prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (wówczas pracownik naukowy IFA UO), a jej recenzentami – prof. dr hab. Wojciech Chlebda (IFW UO) oraz dr hab. Robert Lew (IFA UAM w Poznaniu). Najważniejsza empiryczna część rozprawy powstała na podstawie szeroko zakrojonej ankietyzacji oraz testu leksykalno-gramatycznego, przeprowadzonych pośród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pod koniec roku szkolnego 2002 / 2003. Ankietyzacja ta dotyczyła licznych zagadnień pragmatycznej metaleksykografii, a zebrany materiał badawczy okazał się tak obszerny, że jego statystyczna obróbka trwała prawie dwa lata – i to przy zastosowaniu najnowszych technologii cyfrowych i specjalistycznego oprogramowania w postaci bazy danych.

Pod koniec października 2006 roku Rada Wydziału Filologicznego UO przyznała mu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od tamtej pory, oprócz nauczanego ww. kanonu przedmiotów praktycznych (obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe, sprofilowane biznesowo), wykłada również gramatykę opisową języka angielskiego (w postaci wykładów i konwersatoriów), pisanie akademickie w języku angielskim, korespondencję urzędową w języku angielskim oraz realioznawstwo i lingworealioznawstwo angielskie. Promuje również językoznawcze prace licencjackie i magisterskie pisane wyłącznie w języku angielskim (głównie z zakresu translatologii i leksykografii).

***

Zainteresowania naukowe i badawcze:

językoznawstwo stosowane; pragmatyczna metaleksykografia (w ramach praktycznej leksykografii); gramatyka opisowa języka angielskiego; translatoryka oraz współczesne teorie i technologie przekładoznawstwa; praktyczna metodyka nauczania języków obcych (glottodydaktyka); socjolingwistyka i psycholingwistyka; socjologia oraz psychologia nauczania; praktyczna (samodzielna) nauka języka rosyjskiego oraz podstaw włoskiego.

Żonaty od września 1999 roku; żona Małgosia, z wykształceniem wyższym (Politechnika Opolska oraz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), zatrudniona w sektorze bankowości (w obsłudze klientów instytucjonalnych); szczęśliwy i dumny ojciec dwójki fantastycznych dzieci – córeczki (w wieku wczesnoszkolnym) oraz syna (ucznia szkoły ponadpodstawowej).

***

Dotychczasowe publikacje naukowe (stan na 01.10.2020r.):

ROK 2002

 • „Współczesny świat, Europa i Polska a języki i polityka językowa w XXI w.”. 2002. W: Języki Obce w Szkole nr 6/2002 (XII 2002), str. 5-15 (numer specjalny JOwS pt. „Nauczanie dwujęzyczne”). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

ROK 2003

 • „Słowniki Pedagogiczne – dlaczego wciąż je ignorujemy i jak to zmienić?”. 2003a. W: Języki Obce w Szkole nr 5/2003 (XI-XII 2003), str. 156-160. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Nauczanie języków obcych w europejskich systemach edukacyjnych na przełomie II i III tysiąclecia”. 2003b. W: Języki Obce w Szkole nr 6/2003 (XII 2003), str. 85-94 (numer specjalny JOwS pt. „My w Europie”). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

ROK 2007

 • „Współczesne słowniki pedagogiczne do nauki języka angielskiego w świetle badań glottodydaktycznych”. 2007. W: Języki Obce w Szkole nr 5/2007 (XI-XII 2007), str. 17-25. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

ROK 2008

 • „Trening metaleksykograficzny – praktyczna pomoc dla użytkowników słowników pedagogicznych w procesie glottodydaktycznym”. 2008. W: Języki Obce w Szkole nr 1/2008 (I-II 2008), str. 115-121. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

ROK 2012

 • „Najnowsze fakty dotyczące języków świata, języków słowiańskich oraz języka polskiego i angielskiego w świetle klasyfikacji języków świata”. 2012. W: J. Czaplińska, J. Raclavská (red. nauk.), Studia Slavica XVI (2012), str. 275-283. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • „Strategie tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu nazw własnych na przykładzie wybranych polsko-angielskich artykułów z Wikipedii (analiza jakościowa i ilościowa)”. 2012. W: Języki Obce w Szkole nr 4/2012, str. 42-50. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

ROK 2013

 • Heal The World – społeczne zaangażowanie w późniejszej twórczości Michaela Jacksona”. 2013. W: R. Marcinkiewicz (red. nauk.), Unisono w Wielogłosie, t.4: Rock a media (2013), str. 157-167. Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.
 • „Analiza semantyczno-strukturalna i etymologiczna polskich i angielskich idiomatyzmów zawierających nazwy kolorów”. 2013. W: J. Raclavská, J. Czaplińska (red. nauk.), Studia Slavica XVII/1 (2013), str. 161-171. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravĕ.

ROK 2014

 • „Jak praktycznie nauczać o polskich i angielskich idiomatyzmach – na przykładzie jednostek leksykalnych zawierających nazwy kolorów”. 2014. W: Języki Obce w Szkole nr 1/2014, str. 26-40 (artykuł + tabele). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • „Czy Strange Is This World to jeszcze Dziwny jest ten świat? Przegląd anglojęzycznej twórczości Czesława Niemena”. 2014. W: R. Marcinkiewicz (red. nauk.), Unisono w Wielogłosie, t.5: W stronę typologii i terminologii rocka (2014), str. 146-158. Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.
 • „Kluczowe dane dotyczące powszechności nauczania języków obcych w podstawowym i średnim szkolnictwie w krajach zachodniosłowiańskich – stan na rok 2012”. 2014. W: J. Czaplińska, J. Raclavská (red. nauk.), Studia Slavica XVIII/2 (2014), str. 245-260. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

ROK 2015

 • „Czy płeć tłumacza może wpływać na wynik tłumaczenia? Empiryczne badanie dwóch różnych polskich tłumaczeń wybranych fragmentów powieści J.R.R. Tolkiena pt. „The Lord Of The Rings” („Władca pierścieni”). 2015. W: K. Hejwowski, A. Kukułka-Wojtasik (red. nauk.), Translatio i Kultura, str. 233-246. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • „Odpowiedzialność współczesnych tłumaczy za propagowanie przekazu międzykulturowego – na przykładzie tłumaczenia wybranych nazw własnych z języka polskiego na angielski”. 2015. W: B. Jeglińska, K. Kodeniec, A. Krawczyk-Łaskarzewska, J. Nawacka (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom II „Kultura i język”, str. 207-216. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.
 • „Porównanie współczesnej amerykańskiej emigracji Polaków oraz kulturowego zaplecza Polonii amerykańskich w świetle najnowszych danych demograficzno-społecznych”. 2015. W: B. Kodzis, M.Giej (red. nauk.), Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język, str. 537-550. Opole – Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

ROK 2016

 • „Analiza porównawcza wybranych frazeologizmów animalistycznych w trzech językach słowiańskich i w dwóch germańskich”. 2016. W: K. Kodeniec, J. Nawacka (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom V „Język przekładu i komunikacji międzykulturowej”, str. 105-119. Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie.
 • „Problematyka ekwiwalencji wybranych frazeologizmów animalistycznych: czy Czesi – tak, jak Polacy – kupują kota w worku, Rosjanie żyją z kimś jak pies z kotem, Anglicy tyrają jak woły, a Niemcy podkładają komuś świnię?”. 2016. W: J. Raclavská, J. Czaplińska (red. nauk.), Studia Slavica XX/1 (2016), str. 95-115. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravĕ.

ROK 2017

 • „Problematyka przekładu jednostek leksykalnych zawierających polskojęzyczne nazwy dań złożonych i określenia narodowościowe (pierogi ruskie, fasolka po bretońsku, ryba po grecku)”. 2017. W: K. Kodeniec, J. Nawacka (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom VII „Język i kultura w kontekście przekładu”, str. 91-105. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.
 • „Analiza komparatywna humoru słownego w anglojęzycznej i polskojęzycznej wersji filmu animowanego pt. Shrek (2001) na podstawie wybranych dialogów między Shrekiem a innymi postaciami występującymi w filmie”. 2017. W: E. Kujawska-Lis, I.A. Ndiaye (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom VIII „Literatura – język – kultura”, str. 143-156. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

ROK 2018

 • „Etnolingwistyczne rozważania na temat przekładu na język angielski leksemów typu ‘pierogi ruskie’, ‘barszcz ukraiński’, ‘fasolka po bretońsku’, ‘ryba po grecku’ etc., w obliczu wzrostu międzynarodowej turystyki przyjazdowej do Polski”. 2018. W: J. Czaplińska, J. Raclavská (red. nauk.), Studia et Documenta Slavica 2018 nr 1-2 (5-6), str. 113-130. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • “Between wor(l)ds… or completely lost in translation? O współczesnych „tłumaczeniach” tytułów megaprodukcji filmowych. Od Wirującego seksu (1987) przez Minionki (2010-2017) do Przełęczy ocalonych (2016)”. 2018. W: J. Orzechowska (red. nauk.), Acta Neophilologica XX (2) 2018, str. 99-112, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

ROK 2019

brak publikacji

 

ROK 2020

 

 • „Trening metaleksykograficzny w globalnej rzeczywistości online – praktyczna pomoc czy archaizm w międzykulturowym procesie glottodydaktycznym XXI wieku? 2020. W: J. Orzechowska (red. nauk.), Acta Neophilologica XXII (1) 2020, str. 55-72, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Udział w konferencjach naukowych (stan na 01.10.2020r.):

 

 • 11.2004 (Opole) – konferencja metodyczna zorganizowana przez Kuratorium Oświaty
  i Wychowania w Opolu we współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
  w Opolu pt. „Nowa Matura 2005” – odczyt referatu pt. „Praktyczna używalność słowników pedagogicznych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych podczas nauki języka angielskiego. Wstępne rezultaty badania empirycznego”.
 • 4-5.02.2005 (Warszawa) – warsztaty metodyczne zorganizowane przez British Council we współpracy z warszawskim Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pt. „Young Learners Workshop” – odczyt referatu „Teaching Foreign Languages to Young Learners In Poland and Other European Countries” („Nauczanie języków obcych w europejskich systemach edukacyjnych”).
 • 03.2010 (Kraków) – Szósta ogólnopolska konferencja językoznawcza zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „TERTIUM” pt. „Język trzeciego tysiąclecia” (Tertium VI) – odczyt referatu pt. „Analiza jakościowa i ilościowa strategii tłumaczeniowych zastosowanych podczas przekładu nazw własnych
  w wybranych polsko-angielskich artykułach z Wikipedii”.
 • 10.2012 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie. Rock a media” (Unisono IV) – odczyt referatu pt. „Heal The World – społeczne zaangażowanie w późniejszej twórczości Michaela Jacksona”.
 • 10.2013 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono V) – odczyt referatu pt. „Czy Strange Is This World to jeszcze Dziwny jest ten świat? Przegląd anglojęzycznej twórczości Czesława Niemena”.
 • 10.2013 (Warszawa) – Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Translatio i Kultura” – odczyt referatu pt. „Czy płeć tłumacza może wpływać na wynik tłumaczenia? Empiryczne badanie dwóch różnych polskich tłumaczeń wybranych fragmentów powieści (Nelly) Harper Lee pt. „To Kill a Mockingbird” („Zabić drozda”).
 • 04.2014 (Olsztyn) – Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Odpowiedzialność współczesnych tłumaczy za propagowanie przekazu międzykulturowego – na przykładzie tłumaczenia wybranych nazw własnych z języka polskiego na angielski”.
 • 09.2014 (Opole) – Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego wraz z Instytutem Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia „Polska-Wschód” w Opolu pod auspicjami Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów pt. „Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język” – odczyt referatu pt. „Porównanie współczesnej amerykańskiej emigracji Polaków oraz kulturowego zaplecza Polonii amerykańskich w świetle najnowszych danych demograficzno-społecznych z kraju i ze świata”.
 • 10.2014 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono VI) – odczyt referatu pt. „Fenomen artystyczny Lany Del Rey – amerykański sen from rags to riches”.
 • 04.2015 (Olsztyn) – II Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Co myślą Niemcy, mówiąc, że coś jest dla kota/kotów? Co Czesi wyciągają krowie z pyska albo z… zadka? Kiedy Anglicy robią z kogoś małpę? Co dla Czecha i Anglika znaczy zając albo świnia w worku? Gdzie zamiast ‘na kocią łapę’ żyją… ‘na psią książkę’? I kiedy kury w Rosji się śmieją? Analiza porównawcza wybranych frazeologizmów animalistycznych w trzech językach słowiańskich i w dwóch germańskich”.
 • 10.2015 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono VII) – odczyt referatu pt. „Joe Satriani – mistrz, prekursor, wirtuoz, frontman…”.
 • 04.2016 (Olsztyn) – III Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Problematyka przekładu jednostek leksykalnych zawierających nazwy polskich dań złożonych i przymiotniki narodowościowe (‘pierogi ruskie’, ‘fasolka po bretońsku’, ‘ryba po grecku’, etc.)
 • 10.2016 (Opole/Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono VIII) – odczyt referatu pt. „Nowa niewinylowa Chemia (nie?)polskiego rocka”.
 • 04.2017 (Olsztyn) – IV Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Analiza komparatywna humoru słownego w anglojęzycznej i polskojęzycznej wersji filmu animowanego pt. Shrek (2001) na podstawie wybranych dialogów między Shrekiem a innymi postaciami występującymi w filmie”.
 • 10.2017 (Opole/Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono IX) – odczyt referatu pt. „W cieniu przemocy i pośród demonów… Życie, muzyczna twórczość
  i poruszający przekaz tekstów i obrazów Chestera Benningtona – frontmana Linkin Park
  (R.I.P. 2017)”.
 • 04.2018 (Olsztyn) – V Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Between Wor(l)ds… OR completely lost in translation? O współczesnych „tłumaczeniach” tytułów megaprodukcji filmowych. Od Wirującego seksu (1987) przez Minionki (2010-2017) do Przełęczy ocalonych (2016)”.
 • 10.2018 (Opole/Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono X) – odczyt referatu pt. „Dziesięć twarzy Jeffa Lynne’a. Jubileusz 50-lecia kariery muzycznej artysty”.
 • 05.2019 (Olsztyn) – VI Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Trening metaleksykograficzny w globalnej rzeczywistości online – praktyczna pomoc czy archaizm w międzykulturowym procesie glottodydaktycznym XXI wieku?”.
 • 10.2019 (Opole/Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono XI) – odczyt referatu pt. „Numerologia w rocku? O tajemnych i ‘nietajemnych’ liczbach w tytułach utworów rockowych”.